Допълнителни специалности и курсове

Прием за учебната 2016/2017 г.
за обучение на студенти в допълнителни специалности и курсове

В Икономически университет - Варна се осъ­ществява паралелно обучение на студентите за придобиване на допълнителна или нова про­фесионална квалификация. За тази цел ежегод­но се предлагат две форми на обучение: спе­циалности и курсове.

Обучението на студентите в специалнос­тите е с продължителност пет или шест семе­стъра, по одобрени от Академичния съвет учеб­ни планове и учебни програми. Студентите, завършили съответната специалност, получа­ват документ "Свидетелство за професионал­на квалификация", което им дава правоспо­собност за работа в съответната професионал­на област.

Обучението в курсовете е с продължи­телност от един до два семестъра. На сту­дентите, завършили съответния курс, се издава "Удо­стоверение за специализация" или "Удостоверение за допълнително обучение".

 

СПЕЦИАЛНОСТИ

Брой семестри

♦ Журналистика (редовно)

6

♦ Педагогика (редовно)

6

♦ Приложна информатика (редовно)

5

♦ Търговски мениджмънт (редовно)

5

♦ Мениджмънт на хотелиерския и ресторантьорския бизнес (редовно)

5

♦ Бизнес комуникации и PR (редовно)

5

♦ Спортен, рекреационен, СПА и Уелнес мениджмънт (редовно)

5

♦ Фирмено управление (редовно)

5


  

КУРСОВЕ

Брой семестри

♦ Банково счетоводство - зимен семестър

1

♦ Реклама - зимен семестър

1

♦ Управление на малкия бизнес - зимен семестър

1

♦ Маркетингово лидерство и експертизи - зимен семестър

1

♦ Интелигентни компютърни системи - зимен семестър

1

♦ Програмиране на C++ - зимен семестър

1

♦ Тренинг курс "Физическа самозащита"

1

♦ Йога Флай

2

♦ Аниматори

2

♦ Английски език - 1-во и 11-ро ниво

по 2

♦ Немски език - 1-во и 11-ро ниво

по 2

♦ Френски език - 1-во и 11-ро ниво

по 2

♦ Испански език - 1-во и 11-ро ниво

по 2

♦ Италиански език - 1-во и 11-ро ниво

по 2

♦ Японски език - 1-во и 11-ро ниво

по 2

♦ Руски език - 1-во и 11-ро ниво

по 2

♦ Нидерландски език - 1-во и 11-ро ниво

по 2

♦ Датски език - 1-во и 11-ро ниво

по 2

Обучението на студентите е платено. Таксата за обучение за настоящата учебна година е:

  • 170 лв. на семестър за редовно обучение;
  • 80 лв. за защита на дипломна работа.

Таксите се внасят в СИБАНК ЕАД по сметката на ИУ-Варна:

СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
трите имена, специалност и/или курс

Кандидатстването се извършва със следните документи:

♦  Студентската книжка (копие от първа и втора страница)

♦  Заявление по образец (получава се от кабинет 214)

Срокът за подаване на документите е от 21 септември до 14 октомври 2016 г.

Място за подаване на документите: гр. Варна, Икономически университет – Варна, бул. Княз Борис I № 77, каб. 214 от 08:00 до 16:30 ч.

Записването на студентите се извършва при формиране на група с минимален брой 10 души от 21 септември до 14 октомври 2016 г. при представяне на следните документи:

  • Именник (получава се от кабинет 214)
  • Бележка за внесена такса за обучение в СИБАНК ЕАД
  • Две снимки (за курс - 1 снимка)

В случай, че не е налице необходимият минимален брой за формиране на група, съще­ствува възможност за индивидуално обучение.

Учебните занятия започват от 17 октомври 2016 г. и се провеждат по обявено седмично разпи­сание на таблото пред каб. 214 в основна сграда на ИУ-Варна.
 

За контакти и информация посетете Visit  http://www.ue-varna.bg/bg/article.aspx?catid=60