Процедури за заемане на академична длъжност

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

По професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност - Икономика и управление (Количествени методи в икономиката)

Кандидат: доц. д-р Росен Николаев Николаев

Съобщение

Научно жури 26.09.2017 г.

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на
По професионално направление: 3.9 Туризъм, научна специалност - Икономика и управление на туризма (Хотелиерство и индустрия на свободното време)

Кандидат: гл. ас. д-р Снежинка Недялкова Кадиева - Панчева

Съобщение

Научно жури

Рецензии

Становища

Резюмета

07.09.2017 г.

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

Жури

Публикувано на