Процедури за заемане на академична длъжност

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

Жури

Публикувано на

По професионално направление - 3.8. Икономика, научна специалност - Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

Кандидат: ас. д-р Цветомир Любомиров Манолов

Съобщение

Научно жури 21.06.2018 г.

По професионално направление - 3.8. Икономика, научна специалност - Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

Кандидат: ас. д-р Калин Данчев Калев

Съобщение

Научно жури 21.06.2018 г.

По професионално направление - 3.8. Икономика, научна специалност - Политическа икономия (Обща икономическа теория)

Кандидат: д-р Силвия Христова Братоева - Манолева

Съобщение

Научно жури 21.06.2018 г.

По професионално направление - 3.7. Администрация и управление, научна специалност - Социално управление ( Управление на човешките ресурси и организационно поведение)

Кандидат: ас. д-р Велина Атанасова Колева - Сачкова

Съобщение

Научно жури 21.06.2018 г.