Образователна и научна степен "Доктор"

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на
Кандидат: Виолета Кирилова Владова - Иванова
Докторска програма: Търговско право
Тема на дисертационният труд: "Институтът на непреодолимата сила в търговското право"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

22.05.2018 г.
Кандидат: Михаил Радев Миланов
Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационният труд: "Комплексна виртуализация на ИТ инфраструктури"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

22.05.2018 г.
Кандидат: Мария Русланова Армянова
Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационният труд: "Комплексно прилагане на шаблони при изграждането на информационни системи"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

22.05.2018 г.
Кандидат: Мирослав Димитров Владимиров
Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационният труд: "Активно управление на портфейли от ценни книжа с модела BLACK - LITTERMAN"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

28.05.2018 г.
Кандидат: Недялка Александрова Александрова
Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
Тема на дисертационният труд: "Проблеми на оценяването на специфични активи в счетоводството на ВиК операторите"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

22.05.2018 г.
Кандидат: Атанас Цвятков Атанасов
Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
Тема на дисертационният труд: "Финансово-счетоводни аспекти на търговската репутация"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

22.05.2018 г.
Кандидат: Миглена Величкова Стоянова
Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационният труд: "Приложение на концепцията за игровизация в софтуерни системи за управление на проекти"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

22.05.2018 г.
Кандидат: Бончо Цанев Митев
Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационният труд: "Създаване на стратегически алианси в болничния сектор"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

25.05.2018 г.
Кандидат: Борис Иванов Банков
Докторска програма: Информатика
Тема на дисертационният труд: "Софтуерна система за автоматизирана обработка на неструктурирани данни от социалните мрежи"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

25.05.2018 г.
НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на