Образователна и научна степен "Доктор"

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на
Кандидат: Мариета Георгиева Стефанова
Докторска програма: Стокознание
Тема на дисертационният труд: "Разработване и внедряване на интегрирана система за управление на качеството на храните (на примера на бисквити)""

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

23.03.2018 г.
Кандидат: Цанко Валентинов Иванов
Докторска програма: Индустриален бизнес
Тема на дисертационният труд: "Модел на система за активна корпоративна сигурност в индустриалните предприятия в Република България"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

23.03.2018 г.
Кандидат: Лилия Валентинова Милева - Иванова
Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационният труд: "Управление на взаимовръзката "летище - авиокомпания" (на примера на българския авиопзар)"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

27.03.2018 г.
Кандидат: Мирослав Недков Манев
Докторска програма: Индустриален бизнес
Тема на дисертационният труд: "Ефекти от вноса на преки чуждестранни инвестиции в производството на автомобилни компоненти върху българските предприятия"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

20.04.2018 г.
Кандидат: Христоско Иванов Богданов
Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Тема на дисертационният труд: "Ефективност на данъчния контрол в България, в сравнение с държавите от ОИСР"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

20.04.2018 г.
Кандидат: Виолета Кирилова Владова - Иванова
Докторска програма: Търговско право
Тема на дисертационният труд: "Институтът на непреодолимата сила в търговското право"
Научно жури 12.03.2018 г.
Кандидат: Михаил Радев Миланов
Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационният труд: "Комплексна виртуализация на ИТ инфраструктури"
Научно жури 29.03.2018 г.
Кандидат: Мария Русланова Армянова
Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационният труд: "Комплексно прилагане на шаблони при изграждането на информационни системи"
Научно жури 18.04.2018 г.
Кандидат: Мирослав Димитров Владимиров
Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационният труд: "Активно управление на портфейли от ценни книжа с модела BLACK - LITTERMAN"
Научно жури 24.04.2018 г.
Кандидат: Недялка Александрова Александрова
Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
Тема на дисертационният труд: "Проблеми на оценяването на специфични активи в счетоводството на ВиК операторите"
Научно жури 24.04.2018 г.
Кандидат: Атанас Цвятков Атанасов
Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
Тема на дисертационният труд: "Финансово-счетоводни аспекти на търговската репутация"
Научно жури 24.04.2018 г.
НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на