Образователна и научна степен "Доктор"

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на
Кандидат: Невена Георгиева Господинова
Докторска програма: Оптимално управление на икономическите системи
Тема на дисертационният труд: "Оптимизиране на бизнес процеси във фармацевтичното предприятие ( на примера на "Биовет" АД - клон Разград)"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

12.01.2018 г.
НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на