Семестриални такси за държавна поръчка

Семестриални такси за обучение в ОКС "магистър"

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

Редовно обучение - за завършилите същата специалност (СС) и стопански науки и управление (СНУ) в ОКС "бакалавър":

  • за специалностите от професионално направление "Икономика" и "Администрация и управление" - 231 лв.;
  • за завършилите същата специалност, стопански науки и управление в ОКС "бакалавър" и завършилите колежи в същото професионално направление в ОКС "професионален бакалавър" от професионално направление "Туризъм" - 231 лв.
  • за завършилите същата специалност и завършилите други направление и други области на висшето образование в ОКС "бакалавър" за специалности от професионално направление "Информатика и компютърни науки" - 500 лв.

Новоприетите студенти от ОКС "магистър" заплащат таксите при записването си.

Внесена такса не се връща на приетите и записани студенти в ОКС "магистър", в случай че се откажат по собствено желание от обучение в университета (чл. 19, ал. 4 от Правилника за прием на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" за учебната 2018/2019 г.