Профил на купувача 2019

1. Обявления за предварителна информация:

2. Пазарни консултации:

3. Становища от АОП от упражнен предварителен контрол:

4. Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява /покана до определени лица/:

ID на информация
за публикация на обява в АОП
 
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
9090204 "Закупуване на достъп до научни бази данни с електронни книги и абонамент за платформа за проверка на оригиналността на научните разработки и публикациите“ по проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 4861 0000/, финансиран от Eвропейския социален фонд по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 12.07.2019
9086231 "Избор на изпълнител за изработка на специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и материали, свързани с учебния процес за нуждите на ИУ-Варна" 28.02.2019 г.
9085146 "Абонаментно поддържане и ремонт на система за черно-бял дигитален печат Oce VarioPrint 6160 Ultra" 25.01.2019 г.
9085145 "Абонаментно поддържане и ремонт на система за цветен дигитален печат CANON IR C7260I" 25.01.2019 г.


5. Обществени поръчки, възлагани чрез процедури:

Уникален номер
на поръчката в РОП (идентификационен номер на Решение)
Предмет на поръчката
Дата на създаване
на страницата
919634 "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Икономически университет - Варна /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 0931 0000" 02.07.2019 г.
890081 "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Икономически университет - Варна /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4111 0000" 23.01.2019 г.