Профил на купувача 2019

1. Обявления за предварителна информация:

2. Пазарни консултации:

3. Становища от АОП от упражнен предварителен контрол:

4. Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява /покана до определени лица/:

ID на информация
за публикация на обява в АОП
 
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
9086231 "Избор на изпълнител за изработка на специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и материали, свързани с учебния процес за нуждите на ИУ-Варна" 28.02.2019 г.
9085146 "Абонаментно поддържане и ремонт на система за черно-бял дигитален печат Oce VarioPrint 6160 Ultra" 25.01.2019 г.
9085145 "Абонаментно поддържане и ремонт на система за цветен дигитален печат CANON IR C7260I" 25.01.2019 г.


5. Обществени поръчки, възлагани чрез процедури:

Уникален номер
на поръчката в РОП (идентификационен номер на Решение)
Предмет на поръчката
Дата на създаване
на страницата
890081 "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Икономически университет - Варна /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4111 0000" 23.01.2019 г.