Квалификационна характеристика

Специалност "Бизнес информационни системи"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление  "Икономика"
Професионална квалификация "Икономика"
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна
 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по „Бизнес информационни системи“;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи, средства и информационни технологии.

 1. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формират у студентите знания, умения и компетенции за изпълняване на разнообразни дейности в областта на изграждането и управлението на бизнес информационни системи. Професиите, за които се подготвят студентите, са посочени в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, към които е насочено обучението по специалността, са в следните насоки:

 1. Изграждане на бизнес информационни системи чрез:
 • съвременни методологии и методи;
 • различни езици за програмиране;
 • бази от данни;
 • уеб технологии;
 • бизнес пакети.
 1. Управление на бизнес информационни системи на базата на:
 • съвременни знания за информационните системи и подходите за развитието им;
 • познаване на новите информационни и комуникационни технологии;
 • умения за  управление на ИТ проекти;
 • умения за системно администриране и за администриране на бази от данни.

 1. Обучение по специалност „Бизнес информационни системи“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления.

Първото направление обхваща широка фундаментална подготовка на студентите в областта на икономиката: Микроикономика, Макроикономика,  Въведение във финансите, Теория на счетоводството, Маркетинг, Теория на управлението и др.

Второто направление включва специализирани дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на разработването развитието на бизнес информационни системи: Основи на информационните системи; Проектиране на информационни системи; Бази от данни; Алгоритмизация и програмиране; Приложно програмиране; Уеб технологии; .NET технологии;  Бизнес интелигентни системи и др.

Третото направление обхваща дисциплини, които са насочени към развиване на умения за управлението и администрирането на бизнес информационни системи: Управление на ИТ проекти; Софтуерен бизнес; Планиране и управление сигурността на информационните системи; Компютърни архитектури; Операционни системи; Компютърни мрежи и комуникации и др.

За ефективното формиране на знания и умения се използват разнообразни форми за обучение: практически занятия в компютърни лаборатории; решаване на казуси и задачи от практиката; разработване на курсови проекти; самостоятелни проучвания; екипна работа и др. Осигурен е достъп до съвременни софтуерни продукти по академичните програми на водещи ИТ фирми. Студентите се запознават с информационното осигуряване на бизнес и публични организации при провеждането на учебна практика през третата година от обучението си. Имат възможност да се включат в стажантски програми и международна студентска мобилност.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. Формата е предназначена за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Редовното обучение се осъществява в 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „бакалавър“ по професионално направление „Икономика“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

 1. Възможности за реализация

Цел на програмата по „Бизнес информационни системи” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в бизнес организации (в т.ч. ИТ фирми) и в структурите на публичната администрация; (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти по бизнес информационни системи; (3) оползотворяват възможностите за ефективно създаване и прилагане на ИТ решения; (4) мислят креативно и анализират бизнес и информационни процеси.

Завършилите специалност „Бизнес информационни системи“ могат да се реализират в публични и бизнес организации на следните позиции:

 • системни анализатори;
 • софтуерни разработчици;
 • разработчици на уебсъдържание и мултимедия;
 • приложни програмисти;
 • разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори;
 • проектанти и администратори на бази данни;
 • системни администратори;
 • специалисти по компютърни мрежи и др.
 1. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Бизнес информационни системи“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на информационните системи и ИТ с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи; формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.