Учебно разписание на студенти


Учебните занятия за студентите от всички специалности 5 курс ОКС "магистър" – редовна форма на обучение (януарски прием) ще стартират от 26.02.2018 г.


Учебно разписание
за ОКС "бакалавър" (редовно и задочно) и ОКС "магистър" (редовно и задочно),
летен семестър на учебната 2017/2018 г.

 

В таблицата за учебно разписание, в колона Седмица цифрите 1 и 2 имат следните означения:
- с цифра 1 се означава нечетна учебна седмица (първа нечетна седмица на летен семестър 26.02.2018 - 02.03.2018)
- с цифра 2 се означава четна учебна седмица (първа четна седмица на летен семестър 05.03.2018 - 09.03.2018)

Курс
Група
Ден
Обучение