Социални и хуманитарни науки


Катедра "Социални и хуманитарни науки" до 2015 г. носи името "Философски науки". Тя e една от първите катедри създадени в Икономически университет - Варна.

През 1945/46 г. когато Висшето училище за стопански и социални науки става Факултет за стопански и социални науки към Варненски държавен университет "Св. Кирил Славянобългарски" се въвежда изучаването на дисциплината "Научна философия". Катедрата се създава по-късно, през учебната 1948/49 г., а от 1990 г. носи името "Философски науки".

През всичките тези години основните цели и приоритети на катедрата са насочени към осъществяване на ефективна учебно–преподавателска дейност, усъвършенстване качеството на учебния процес, развитие на научно изследователската работа и кадровото израстване на академичния състав на катедрата.

Катедра "Социални и хуманитарни науки" осъществява фундаменталната подготовка на студентите от Икономически университет Варна чрез изучаването на дисциплините: "Философия", "Икономическа социология", "Икономическа психология", "История на икономиката", "Политология", "Европеистика" и "Глобализация".

Съдържанието на учебните дисциплини е израз на съвременните процеси протичащи в сферата на икономиката и промяната на обществото в глобален план. Формира у студентите знания и умения за ориентация в съвременните научни и социални тенденции, за анализиране и креативно мислене, за търсене на евристични и практически решения, което ги приобщава към многообразието на европейското образователно пространство и дава възможност за по-добра бъдеща професионална реализация.

Академичният състав на катедра "Социални и хуманитарни науки" се отличава със своята много добра подготовка, компетентност, знания и опит. Преподавателите са високо квалифицирани специалисти, за което говори участието им в редица научни и изследователски проекти, национални и международни научни организации, както и извършваната експертна и консултанска дейност на бизнеса.

Чрез знанията по философия и  социалните науки, катедра "Социални и хуманитарни науки" осъществява фундаменталната подготовка на студентите и допринася за развитие на тяхната творческа активност и ерудиция, както и за осмисляне процесите на съвременния глобален свят.