МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ФРАНКОФОНСКИ ИНСТИТУТ ПО АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (IFAG)

Кратки данни

IFAG е висше учебно училище. Институтът е създаденпрез 1996 г. от Университетската агенция на Франкофонията, след подписанаспогодба с българското правителство.

 

Обучение

Обучението отговаря на ниво Master 2 /предлагат сетри магистърски програми/ и подготвя специалисти по Управление на предприятия,Публичен мениджмънт и Предприемачество в социалната и солидарната икономика.

Курсове: финансов анализ, счетоводство, маркетинг,управление на човешките  ресурси,социална психология, логистика, управление на структурни фондове, оценка напублични политики, локално развитие...

 

Организация наобучението

Срок на обучението: 1 академична година редовнообучение

Език на преподаване : 100% лекции на френски език

Професионален стаж от един до шест месеца, споредизбраната програма

Всички студенти редовнообучение получават субсидия от AUF (обучението в магистърските програми на IFAGе безплатно)

 

            Условияза прием и подбор

Диплома за завършено висше образование (най-малко4 годишно обучение, ниво Master 1 или 240 ECTS)

Много добро владеене на френски език

С приоритет са кандидатите от Централна и ИзточнаЕвропа

Предварителен подбор по документи, след негописмен изпит /тест за владеене на  френскиезик и за обща култура/, събеседване с комисия.

Документи се подават до 15 април 2013 г., поелектронен път през сайта на института www.ifag.auf.org

 

Партньори

Académie d’études économiques de Bucarest (Roumanie),Association internationale des maires francophones (AIMF), Fédération desétablissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP), HEC Montréal(Canada), Nouvelle université bulgare, Université  Grenoble 3 (France), Université de Liège(Belgique), Université Lille 1 (France), Université Lumière Lyon 2 (France),Université de Nantes (France), Université Paris XIII (France).

 

Студентска мобилност

Стажове от 1 до 6 месеца във франкофонски илимеждународни организации във Франция, в Белгия, в България или в другаевропейска държава.

 

Дипломи

Магистър Право, икономика, управление: специалност « Управление на предприятия », диплома от Университета в Нант

Магистър Управленски науки: специалност « Публичен мениджмънт », диплома от Университета в Лиеж

Магистър Право, икономика, управление: специалност« Предприемачествов социалнатаи солидарната икономика », диплома отУниверситета Люмиер Лион 2

 

Възможности зареализация

Магистър Право, икономика, управление, специалност « Управление напредприятия » :

Тази магистърска програма изгражда двойникомпетенции. Благодарение на широкия спектър познания, които дава, тя позволявана дипломираните да комбинират с наученото от предишната си бакалавърска степени да заемат различни работни позиции в управлението на фирми.

 

Магистър Управленски науки, специалност « Публичен мениджмънт » :

Обучението подготвя студентите за заемане наадминистративни и управленски постове в публичната администрация на местно,национално и международно ниво /в рамките на Европейския съюз/.

 

Магистър Право, икономика, управление, специалност« Предприемачествов социалнатаи солидарната икономика » :

Програмата подготвя студентите за заемане напостове на съветници за създаване на дейности - ръководители на проекти,отговорници за развитие на дейности, способни да изготвят и да ръководятпартньорски пректи за местно развитие и международна солидарност.

 

Докторантска програма

От 2008 година, IFAG ръководи регионалнияфранкофонски докторантски колеж за Централна и Източна Европа в областта наикономическите и управленските науки.

За контакти

IFAG – ФранкофонскиИнститут по Администрация и Управление

ул.Монтевидео 21, София 1618

Тел.: (+359 2) 955 95 71

Факс: (+359 2) 955 95 85

www.ifag.auf.org

info@bg.auf.org