За магистрите – дипломанти през зимна сесия /поправителна/ 2018 г.

За магистрите – дипломанти през зимна сесия /поправителна/ 2018 г.

Документи за допускане до държавна изпитна сесия

Студентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец юни 2016 г. на 13, 14, 15 и 16 юни 2016 г.  трябва да представят следните документи:

  1. В  методичния кабинет на съответната специалност на инспектор “Учебна дейност”:

- Заявление (за магистри) за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от Университетската книжарница);
- Обходен лист с подпис и печат от библиотеката;
- Касов бон за платена такса 50 (петдесет) лева (съгл. Заповед РД-10-1291/16.05.2016г.) – внасят се в касата на ИУ-Варна, каб. 231, II етаж;
- Две снимки формат 3,5/4,5 см., на гърба на снимките дипломантът написва факулт. №, специалност и трите си имена;
- Плик (среден формат) с надписан точен адрес по местоживеене, на който да се изпрати дипломата.

  1. В  Център за магистърско обучение - каб. 114, ет. 1 

- Заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор УД на съответната специалност;
- Студентска книжка;
- Оригинал и ксерокопие на дипломата (бакалавърска или магистърска), с която сте кандидатствали.  

За завършилите чуждестранни висши училища: копие на дипломата, преведена на български и Удостоверение от МОН или от Комисията към ИУ-Варна за призната образователна степен.

Сроковете за представяне на дипломните работи и редът за явяване се обявяват от съответните  катедри (допълнителна информация в секция “Актуално” на водещата катедра).

Уважаеми магистри-дипломанти, за ваше улеснение при подаването на документи за допускане до държавна изпитна сесия  в ЦМО ще се спазва приоритетно следния график:

13 юни (понеделник)

СК

14 юни (вторник)

БМ, ПФ, КФ,КБУ,КЕС

15 юни (сряда)

Мениджмънт, БА, ПА, МЧР, СП, ИНС, БИ, ТБ, ГТБ, ЛМ

16 юни (четвъртък)

МБ,Туризъм, МТБ, УПМ, РВО, РМК, КМ, КБР, АБ, БК,  Приложна инф., БИС, Информатика, ИТ иновации в бизнеса

Работно време на ЦМО
8:00 – 16:30
Почивки: 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45

Забележка: Методичните кабинети по специалности са следните:

Специалност Кабинет

СК

Н-110

БМ, ПФ, КФ

123 а

СП, ИНС, БИ

Н-111

КБУ, ЛМ, АБ, БК

Н-107

ТБ, ГТБ

Н-106

КЕС

314 б

МБ, МТБ, Туризъм

Н-108

УПМ, РМК, РВО, КМ, КБР

317 в

Мениджмънт, БА, ПА, МЧР

225 б

Информатика, Прил. информатика, БИС, ИТ инов. в бизнеса

317 б