Семестриални такси

  1. За специалностите от професионално направление “Икономика”, “Туризъм” и “Администрация и управление”
редовно обучение 180.00 лв.
задочно обучение 180.00 лв.
дистанционно обучение 180.00 лв.
  1. За специалностите от професионално направление “Икономика” и “Туризъм” с преподаване на чужд език
редовно обучение 231.00 лв.
  1. За специалностите от професионално направление “Информатика и компютърни науки”
редовно обучение 370.00 лв.
СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Фак. номер и Специалност.