ОКС "магистър"

ОКС "магистър"

Специалности и продължителност на обучение
ОКС "магистър"

Професионално направление "Икономика" - специалности:

Професионално направление "Администрация и управление" - специалности:

Професионално направление "Туризъм" - специалности:

Професионално направление "Информатика и компютърни науки" - специалности:


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО - БРОЙ СЕМЕСТРИ

Форма на обучение

Брой семестри за:

Същата специалност

(СС)

Стопански науки и управление

(СНУ)

Други направления и други области на висше образование

(ДНДО)

Същото професионално направление

(СПН)

държавна
поръчка

платен
прием

платен
прием

платен
прием

платен
прием

Редовна

2

2

2

3

3

Задочна

-

2

2

3

3

Дистанционна

-

2

2

3

3

  • Продължителността на обучението е в зависимост от областта, в която кандидат-магистърът притежава диплома за завършена степен на висше образование. Диференцирана е за завършилите същата специалност (СС), завършилите бакалаври и магистри в направление "Стопански науки и управление" (СНУ), завършилите други направления и други области на висше образование (ДНДО) и завършили в същото професионално направление (СПН) професионални бакалаври.
     
  • Задочна форма на обучение за учебната 2016/2017 г. се предлага за специалности "Счетоводство и контрол ", "Публични финанси", " Банков мениджмънт" и "Корпоративни финанси"
     
  • Дистанционната форма на обучение за учебната 2016/2017 г. се предлага за специалности "Корпоративен бизнес и управление"


ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ "СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ"

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА"

Завършилите образователно-квалификационна степен "магистър" получават професионална квалификация "магистър по икономика".

Специалност "СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ"

Обучението в специалност "Счетоводство и контрол" формира знания и умения за извършване на дейности по текущото счетоводно отчитане, съставяне и анализ на финансови отчети, анализ на риска, осъществяване на финансов контрол, в т.ч. и на одиторски контрол.
Завършилите специалност "Счетоводство и контрол" получават възможност за широка професионална реализация в страната и чужбина – в сферата на търговията, хотелиерството и туризма, строителството, транспорта, промишлеността, селското стопанство, бюджетната сфера, пенсионното дело, социалната сфера, финансово-контролната система, публичния сектор, финансово-кредитната сфера (банки, финансово-брокерски организации, застрахователни дружества и др.), в министерства, централни ведомства и др.
Информация Виж повече

[нагоре]

Специалност "ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ"

Обучението в специалност „Публични финанси“ формира знания и умения за: управлението на финансовите дейности в държавни, общински и публични институции и администрации; разработване, консултиране, оценка и селекция на национални и общински проектни предложения; консултиране на фирми и граждани относно данъчните и осигурителните им задължения; съобразяване според клиента на най-подходящите и същевременно най-ефективни мерки за социално подпомагане и защита; предлагане пред корпоративни и индивидуални клиенти на най-адекватните продукти по повод осигуряването за допълнителна пенсия.
Завършилите специалност „Публични финанси“ могат да се реализират професионално в редица европейски институции, системата на Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството; финансови дирекции и отдели на местните органи на управление, Сметната палата, Националната агенция за приходите; Националния осигурителен институт, Агенция „Митници“; Агенция за социално подпомагане, ДФ „Земеделие“, социално-осигурителни фондове, консултантски фирми, специализирани учебни заведения, висши училища и в научно-изследователски институти.
Информация Виж повече

[нагоре]

Специалност "БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ"

Обучението в специалност „Банков мениджмънт“ формира знания и умения за: стратегическия мениджмънт на банките; консултинг на клиенти в отделни бизнес сфери на банкирането; управление на портфейли от финансови активи; използване на финансови деривати в банковите сделки; управлението на маркетинга в банките; управление на човешките ресурси; банковия риск мениджмънт; контролинга на структури, модели и процеси; идентифициране и превенция на нарушенията в банкирането; еволюцията, структурата и регулирането на банковите системи.
Завършилите специалност „Банков мениджмънт“ могат да се реализират професионално в банковата система, като заемат позиции в централната банка и търговските банки, както и в небанковите финансови институции.
Информация Виж повече

[нагоре]

Специалност "КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ"

Обучението в специалност „Корпоративни финанси“ формира знания и умения за финансовото управление на корпорациите, включително такива свързани с: планирането, организирането, ръководството и контрола на финансовата дейност в корпорациите; разработването и прилагането на различни финансови стратегии и системи за корпоративно ръководство; управлението на дългосрочното финансиране и инвестиции; корпоративния контролинг; управлението на фирмените рискове, включително чрез използването на застрахователни продукти и деривативни инструменти.
Завършилите специалност „Корпоративни финанси“ могат да се реализират професионално във финансовите отдели и служби на фирми, банки, застрахователни компании, инвестиционни фондове, а също и в други небанкови финансови институции – инвестиционни посредници, финансово-брокерски къщи, фондови борси, лизингови и други финансови компании, в международни консултантски фирми, клъстери и други форми на стратегически съюзи и алианси.
Информация Виж повече

[нагоре]

Специалност "КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ"

Акцентира се върху придобиване на задълбоче¬ни знания и умения в областта на: корпоративното управление, стратегическото управление на корпорациите и на техните подразделения, тактическото и оперативното управление на корпорациите и на техните подразделения. По време на обучението се създават  умения, навици и нагласи за изследователска, управленска и консултантска кариера, за работа в екип, за поемане на отговорност и вземане на оптимални решения.
Учебното съдържание на магистърската програма „Корпоративен бизнес и управление“ е ориентирано към подготовката на специалисти с висша квалификация, способни ефективно да работят във всички основни отдели и служби на големите  корпорации и техните подразделения, да организират и администрират дейностите по всички основни бизнес функции, да вземат икономически обосновани управленски решения и да осигуряват необходимите условия за  развитие и просперитет на корпорациите и техните подразделения (предприятия, заводи, звена на научно-изследователската и развойна дейност и др.).
Те могат да се реализират като аналитични и приложни специалисти и мениджъри  на всички нива на управление на корпорациите и на техните подразделения, в банки, в институции на държавното и общинско управление, данъчната администрация и социалното осигуряване, в национални и международни консултантски фирми, клъстери и други форми на стратегически съюзи и алианси.
Информация Виж повече

[нагоре]

Специалност "ГЛОБАЛЕН ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС"

Обучението в специалност "Глобален търговски бизнес" формира знания и умения по фундаменталните и приложни аспекти на икономиката и управлението на търговията, свързани със съвременните форми на търговския бизнес, разработването на конкурентни стратегии, международната търговия, търговската политика на Европейския съюз, проучването на вътрешните и международни пазари, управлението на риска в търговския цикъл, търговската логистика и контролинга в търговския бизнес, актуалните проблеми на глобализацията, управлението на проекти в рамките на магистърски семинар и др.
Информация Виж повече

[нагоре]

Специалност "СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"

Основна цел на обучението в специалност „Строително предприемачество” е да осигури високо качество на висше икономическо образование на студентите в областта на  строителното предприемачество и да им гарантира ефективно кариерно развитие.
Завършилите специалност „Строително предприемачество” в образователно-квалификационна степен „магистър” могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в строителни компании, оценителски фирми, консултантски отдели, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, държавни, общински и съдебни администрации, неправителствени организации и др.
Информация Виж повече

[нагоре]

Специалност "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ИНВЕСТИЦИИ"

Обучението на магистри по специалност „Недвижими имоти и инвестиции” е в съответствие с мисията и образователните цели на Икономически университет – Варна. То осигурява високо качество на висше икономическо образование на студентите и е гарант за ефективна професионална реализация на завършилите. Основна цел при обучението на студентите е те да получат задълбочени знания и умения за научните достижения, нормативната материя и полезните практики в областта на икономиката на недвижимата собственост, както и професионални и лични компетенции, които надграждат получените при обучението в образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
Завършилите специалност „Недвижими имоти и инвестиции” в образователно-квалификационна степен „магистър” могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в компании, които управляват недвижима собственост, оценителски фирми, консултантски отдели, проектантски бюра, инвестиционни компании, строителни фирми, дружества със специална инвестиционна цел, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации.
Информация Виж повече

[нагоре]

Специалност "АГРАРЕН БИЗНЕС"

Завършилите магистри от специалност „Аграрен бизнес“ получават професионални компетенции, в т.ч.: да планират, организират и управляват производствени обекти от аграрния сектор; да оптимизират използването на поземлените, материалните и трудовите ресурси във фирмите; да извършват самостоятелно икономически проучвания; да провеждат анализи и извършват икономически прогнози и др. Те успешно могат дават консултантска помощ на фирми от бизнеса. Могат да осъществяват експертна дейност, да реализират и да вземат решения в областта на държавната политика за сектора.
По-важните ключови компетенции, съобразени с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, които придобиват магистрите завършили специалността, са насочени към: изграждане на умения за по-добро усвояване на знания; насърчаване на предприемаческите умения; изграждане на способности за работа в екипи; проява на творчество в изследователски план; ангажираност към проблемите на аграрния бизнес и т.н.
Завършилите специалност “Аграрен бизнес” магистри получават знанията, уменията и компетенциите  да организират и управляват стопански системи от аграрната сфера – производство и търговия със селскостопанска продукция и храни, алтернативни производствени дейности в селските райони, предприятия от производствената инфраструктура и др. Завършилите могат успешно да осъществяват самостоятелна предприемаческа или консултантска дейност в областта на аграрния бизнес.
Като икономисти, магистрите могат много успешно да се реализират в държавни и общински структури фондове и звена, насочени към агропроизводствена дейност, реализиране на държавна политика и финансова подкрепа за сектора; могат да продължат обучението си като докторанти във висшите училища или други научно-изследователски звена у нас и в чужбина.
Информация Виж повече

[нагоре]

Специалност "КАЧЕСТВО И ЕКСПЕРТИЗА НА СТОКИТЕ"

Завършилите магистри получават професионални компетенции, в т.ч.: да изпълняват ръководна длъжност в търговски, логистични, маркетингови, контролни и сертификационни отдели на фирмите; да извършват производствен, инспекционен и сертификационен контрол; да изграждат и одитират системи за управление на качеството; да извършват икономически проучвания, анализи и експертна дейност в областта на асортиментната политика, качеството на стоките, стандартизацията и сертификацията, защита интересите на потребителите и договорната политика.
Основните ключови компетенции, които придобиват магистрите са: за идентифициране и установяване на възможни фалшификации на стоките; за извършване на различни стокови експертизи и контрол; за изграждане, внедряване и одит на системи за управление на качеството; за планиране и разработване на рекламната дейност на фирмите; за разработване и законодателна закрила на търговските марки и географските означения на стоките; за прилагане на системи и схеми за сертификация на стоки и услуги; за защита на потребителските интереси; за упражняване на експертна и оценъчна дейност в различни сфери по целия жизнен цикъл на стоките.
Информация Виж повече

[нагоре]

Специалност "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ И МЪРЧАНДАЙЗИНГ"

Специалността има за цел да подготви специалисти за работа в областта на дейностите по продажбите в бизнес организации, като дава знания и формира умения по разработка на стратегии и тактически действия по продажбите, организацията на продажбената дейност, управлението на продажбените територии, моделирането, стимулирането и анализа на продажбите, персоналните продажби, както и усвояването на програмни продукти и електронна търговия.
Завършилите специалност "Управление на продажбите и мърчандайзинг" получават възможност за широка професионална реализация в областта на продажбите в страната и чужбина, в различни сфери на икономическите дейности: промишленост, услуги, строителство, търговия, туризъм.
Информация Виж повече

[нагоре]

Специалност "РЕКЛАМА И МЕДИЙНИ КОМУНИКАЦИИ"

Завършилите ОКС "магистър" по специалност "Реклама и медийни комуникации" се реализират в следните главни направления:
Първо, като функционални специалисти, както в специализирани рекламни и медия агенции, медии, така и в стопански организации, независимо от отрасловата им принадлежност, като индустриални, търговски, строителни и др., вкл. и организации с нестопанска цел.
Второ, като изследователи и аналитични специалисти в рекламната и медийната индустрия.
Трето, като ръководни специалисти в рекламната и медийната индустрия на средни и висши управленски нива.
Четвърто, като проектантско приложни специалисти и мениджъри на рекламни и медийни кампании.
Информация Виж повече

[нагоре]

Специалност "МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС"

Обучението в специалност „Международен бизнес“ формира знания и умения за извършване на дейности в областта на европейската интеграция, международния бизнес, иновативния мениджмънт и международните финанси и др.
Магистърската програма по „Международен бизнес“ е предназначена е за бакалаври – икономисти, които търсят реализация във висшия мениджмънт на международните икономически отношения, конкретно в областта на външната търговия, международната банкова дейност, международния транспорт и спедиторска дейност, международните институции  и др. Студентите - магистри намират успешна реализация на пазара на труда у нас и в чужбина. Те са предпочитани от фирмите заради многоезиковата им грамотност (владеят най-малко два западни езика), придобити икономически знания, компютърни умения, способности за делово общуване. Желани са от организациите с външноикономическа ориентация на бизнеса, от филиали на международни фирми, опериращи на територията на България и др.
Информация Виж повече

[нагоре]

Специалност "БИЗНЕС ИКОНОМИКА"

В съответствие с мисията и образователните цели на Икономически университет – Варна, основната цел на обучението по специалност „Бизнес икономика” в образователно-квалификационна степен „магистър” е да осигури високо качество на висше икономическо образование на студентите в областта на бизнес икономиката, което е гарант за успешна професионална реализация.
В резултат на обучението студентите придобиват знания, умения, професионални и лични компетенции, съгласно Националната квалификационна рамка. Завършилите специалност „Бизнес икономика” в образователно-квалификационна степен „магистър” могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в бизнес организации в областта на индустрията, търговията, услугите и други бизнес сектори на икономиката, публични администрации на министерства, областни управители, общини, кметства, както и в учебни, научни и обществени организации.
Информация Виж повече

[нагоре]

Специалност "БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ"

Обучението в специалност "Бизнес информационни системи" формира знания и умения в областта на информационните технологии, системи и техните приложения. В програмата особено ударение се поставя върху развитие на способностите за анализ на предметната област, разработване, поддържане и развитие на информационни системи за бизнес приложения, основани на авангардни софтуерни и хардуерни решения. Студентите придобиват професионални умения за приложение на съвременни методи и средства за изграждане на приложения и тяхната интеграция.
Информация Виж повече

[нагоре]

Специалност "ЛОГИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ"

Завършилите специалност „Логистичен мениджмънт“ получават необходимите теоретични знания, за да могат ефективно да управляват реални процеси в компаниите, националното стопанство и в международен план, свързани с движението и трансформирането на материалните и съпътстващите ги информационни, финансови и др. потоци – входящи при снабдяването, вътрешни при трансформирането им в продукти и услуги при производството/операциите и изходящи при дистрибуцията в тяхното единство като логистичен процес.
Обучаваните придобиват практически умения да управляват процесите във веригите на доставка от източника на материалните потоци до крайния потребител, отчитайки въздействието на логистичните дейности върху околната среда; да интегрират всички операции с материалните и съпътстващите ги потоци във и извън границите на логистичната система; да организират разработването и прилагането на системата на логистичния контролинг в организациите и да управляват логистичната система чрез използване на контролинговата концепция; да регулират двупосочната връзка на логистиката с корпоративната стратегия като източник на конкурентно предимство, както и взаимодействието на логистиката с другите функционални области.
Завършилите специалност „Логистичен мениджмънт” могат да се реализират на различни равнища на управление в организации от всички сектори на икономиката – производствени предприятия, търговски компании, експортно-импортни, транспортни, спедиторски, складови и консултантски фирми, както и в организации от сектора на услугите (в това число в организации с идеална цел и военното дело). Специалистите по логистика осъществяват интегрираното управление на дейностите в областта на снабдяването, дистрибуцията, обслужването на клиентите, спедицията, транспортната дейност, фирменото и публичното складово стопанство и др. Освен това те са подготвени да продължат обучението си и да придобият образователната и научна степен  “доктор” и да се реализират в сферата на науката, както и да работят като преподаватели по специалните икономически дисциплини във висшите и средни училища.
Информация Виж повече

[нагоре]

Специалност  "INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT"

This course has been designed for future managers who want to develop their international awareness and strengthen their understanding of areas and concepts critical to the success of 21st century business. This learning is tightly connected with a practical application of acquired skills and knowledge, in particular through a real life business projects which will be offered.
The framework of this full-time course, enables keeping up to date with a range of dynamic modules relevant to the aspirations and needs of a new generation of international business experts. The curriculum is adopted from Nottingham Trent University (NTU) as a strategic partner, and it is reviewed and developed through consultation with other international students, employers and alumni. Central to the course design is engagement with external businesses and organizations, leading to direct experience of case-based business work.
The purpose of the course is to prepare qualified managers to work in different types of international companies and/or their divisions enabling efficient performance of their activities.
Информация Виж повече

[нагоре]

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"

Завършилите образователно-квалификационна степен "магистър" получават професионална квалификация "магистър-мениджър".

Специалност "МЕНИДЖМЪНТ"

Обучаващите се студенти в специалност „Мениджмънт“ получават интегрирани знания в областта на основните функции на управлението – планиране, организиране, мотивиране и контролиране, както и умения за прилагането им при заемане на ръководни и изпълнителски длъжности в стратегическото, тактическото и оперативното управление на различни  организации, независимо от тяхната отраслова принадлежност.
Подготвя мениджъри в различни направления: ръководители на висши и средни нива в стопански и нестопански организации и дейности; мениджъри в организации от корпоративен тип и на дребния бизнес; изследователи и научни работници в областта на управлението; ръководен персонал в стопанската администрация, в т.ч. ръководителите на различни звена, аналитични специалисти и специалисти по управление на различните ресурси в организацията и др.
Информация Виж повече

[нагоре]

Специалност "МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Обучението в специалност "Мениджмънт на човешките ресурси" има за цел да формира солидна теоретична подготовка с подчертано практическа насоченост. То дава специфични знания и умения за извършване на дейности, свързани с планирането, формирането, обучението, развитието, кариерата, оценяването, възнаграждаването и взаимоотношенията с хората в организацията. Специално внимание е отделено на стратегическото управление на човешките ресурси, трудово-правните отношения, създаването и използването на информационни системи, свързани с МЧР, ефективната мотивация на служителите. Предвиден е практикум, който дава възможност както за регулярни срещи с мениджъри и специалисти по човешки ресурси, работещи във водещи български фирми, така и с представители на Българската асоциация за управление на хора.
Завършилите специалност "Мениджмънт на човешките ресурси" получават възможност за широка професионална реализация в страната и чужбина. С придобитите знания и умения, те могат да бъдат успешни в институции на държавната и местна власт, фондации, частни български и международни компании в сферата на търговията, хотелиерството и туризма, строителството, транспорта, промишлеността, селското стопанство и др.
Информация Виж повече

[нагоре]

Специалност "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Обучението в специалност "Публична администрация" формира знания  относно ролята и системите, чрез които публичната администрация влияе върху  процесите в съвременното общество. Успоредно с общото учение за държавността, се придобиват знания и умения за упражняването на държавната власт, управлението на различните териториални системи, административното обслужване, работата в социалния сектор и управлението на публични институции.
Завършилите специалност "Публична администрация" получават възможност за широка професионална реализация – висши административни органи, министерства и ведомства, областни и общински администрации, в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, в контролни и бюджетни организации, в национални и регионални агенции, национални и международни публични структури.
Информация Виж повече

[нагоре]

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ТУРИЗЪМ"

Завършилите образователно-квалификационна степен "магистър" получават професионална квалификация "магистър по туризъм".

Специалност "МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС"

Целта на обучението е да разшири теоретичния фундамент на обучението по туризъм в областта на макрорегулирането и мониторинга на международния туристически бизнес, франчайзинга в хотелиерството и ресторантьорството, управлението на промяната в туристическата фирма и на туристическата дестинация.
Завършилите специалността са в състояние да се реализират на ключови позиции в  управлението на туристическите дестинации и на  ниво официални международни организации и НПО, в международни хотелиерски и ресторантьорски вериги, туроператори и посредници, както и като консултанти и експерти в областта на международния туризъм.
Информация Виж повече

[нагоре]


ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ"

Завършилите образователно-квалификационна степен "магистър" получават професионална квалификация "магистър-информатик".

Специалност "ИНФОРМАТИКА"

Обучението в специалност "Информатика" формира знания и умения в областта на приложение на информационните технологии в съвременния бизнес – ключови умения да анализират и изграждат бизнес информационни системи и мрежови инфраструктури, да разработват и поддържат уеб приложения и е-бизнес системи, да моделират бизнес процеси, да администрират бази от данни и компютърни мрежи.
В специалност "Информатика" се подготвят специалисти, които притежават знания и умения да се реализират в стопански, финансови и нестопански организации като програмисти, проектанти и анализатори на компютърни системи и мрежи.
Информация Виж повече

[нагоре]