График за държавни изпити през лятна сесия – м. юни 2017 г.

График за държавни изпити през лятна сесия – м. юни 2017 г.

Специалност

Държавен изпит или защита на дипломна работа

Дата

Зала

1.

Счетоводство и контрол (бакалаври) - писмен изпит

Счетоводство и контрол – устен изпит

19.06.

21.06.- 27.06

122, 128, 316, 323

Н-110, 221

2.

Финанси

Публични финанси,  Банков мениджмънт, Корпоративни финанси

26.06.

23.06.

50, 55, 56, 58

50, 55, 56, 58.

3.

Индустриален бизнес,  Корпоративен бизнес и управление

Логистика, Логистичен мениджмънт

21.06. и 22.06

23.06. и 26.06

323, 523

323, 523

4.

Икономика на търговията,

Търговски бизнес, Глобален търговски бизнес

21.06 и 22.06.

316

 55, 56

5.

Икономика на строителството,  Икономика на строителството - Строително предприемачество,  Строително предприемачество,

Икономика на недвижимата собственост

Бизнес икономика

22.06
23.06

26.06. и 27.06

122, 220 и 222
122, 220 и 222

128 и 222

6.

Аграрен бизнес , Бизнес консултиране

21.06. и 22.06

23.06

223 и 58

223 и 58

7.

Стокознание, Качество и експертиза на стоките

23.06, 26.06 и 27.06

437

8.

Мениджмънт, Бизнес администрация,  Публична администрация, Мениджмънт на човешките ресурси

 21.06.

 22.06. и 23.06.

323, 316, 305 и 306

305, 306

9.

Маркетинг, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Корпоративен маркетинг

Комуникации и бизнес развитие

Международен бизнес (англ. език)

Международен бизнес и мениджмънт (англ.език)

21.06.

22.06.

21.06

23.06.

26.06.

55, 56, 58 и 222

222

319

55, 56 и 222

223

10.

Информатика, Бизнес информационни системи, Приложна информатика, ИТ иновации в бизнеса

27.06.

55, 56 и 58
Н-201 и Н-202

11.

Статистика и иконометрия

22.06.

438

12.

Туризъм, Международен туристически бизнес

21.06., 22.06 и 23.06
21.06.

433 и 434
122, 433 и 434

13.

Международни икономически отношения, Международен бизнес

21.06. и 22.06.

H-105, 122
55, 56 и 58

ВАЖНО:

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа да се приемат от сектор "Студенти" и  Център за Магистърско обучение от 12 до 15 юни (вкл.) 2017 г.  

Редът за явяване по зали да бъде обявен от съответните катедри  2 дни преди посочените в графика дати.