Избор на нов главен асистент в катедра "Финанси"

На свое заседание от 30.05.2019 г. Факултетният съвет на Финансово-счетоводния факултет избра д-р Светослав Борисов на академичната длъжност "главен асистент".

Академичният състав на катедра "Финанси" поздравява д-р Борисов и му пожелава много бъдещи научни успехи!