Конференция април 2019 г.

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в научно-практическа  конференция с международно участие, организирана по повод навършване на

95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност” 

на тема

„СЧЕТОВОДСТВО, ОДИТ И ФИНАНСИ В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ“

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1.     Съвременни предизвикателства пред финансовото и управленското счетоводство.

2.     Актуални финансови аспекти на стопанската дейност на предприятията.

3.     Методически инструментариум и приложение на финансовия анализ.

4.     Теоретични и практико-приложни аспекти на вътрешния и външния одит.


УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА УЧАСТИЕ

1.    Работни езици на конференцията - български, руски, английски.

2.    Не се предвижда допълнителна редакция на представените доклади. Отговорността за съдържанието на докладите е на авторите.

3.    Получените доклади ще бъдат отпечатани в сборник, който ще бъде индексиран в CEEOL, Google Scholar и включен в Националния референтен списък на НАЦИД.

4.    Срокове:

15.03.2019 г.

Изпращане на заявка за участие, резюме на доклада и до пет ключови думи

22.03.2019 г.

Потвърждаване на приетите заявки

10.04.2019 г.

Изпращане на окончателния доклад и заплащане на таксата за участие.

При изпращане на доклада се изпраща и сканирано копие на платежния документ за платената такса.

Научните доклади следва да бъдат изпратени в окончателен вид на следния e-mail:

accounting_conference@ue-varna.bg

                    ЗАЯВКА                ШАБЛОН НА ДОКЛАД               ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

Сметки за спонсориране на конференцията и за превеждане на таксите за участие:

- За участници от България – 60 лв. 

Банкова сметка в лева

Банка ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
 

- За участници от чужбина - 60 евро

Банкова сметка в евро

Банка ДСК ЕАД

IBAN: BG95STSA93003429276240

BIC: STSABGSF

Титуляр: Икономически университет – Варна

Основание за плащане: Такса за участие в конференция на катедра „Счетоводна отчетност“, трите имена на участника

Таксата включва материалите за конференцията, кафе-паузите и коктейла