ИУ–Варна затвърждава високи позиции в рейтинговата система

ИУ–Варна затвърждава високи позиции в рейтинговата система

В актуализираното издание на Рейтинговата системата на висшите училища в България (РСВУ) за 2018 година са събрани и обобщени данни за над 100 индикатори, които измерват различни аспекти от дейността на висшите училища, включително учебния процес, учебната среда, социално-битовите и административни услуги, научната работа, престижа, както и реализацията на завършилите на пазара на труда и регионалната значимост. Икономически университет – Варна продължава да подобрява представянето си по редица показатели в четирите професионални направления (ПН), в които обучава своите студенти – „Икономика“, „Туризъм“, „Администрация и управление“ и „Информатика“.

Резултатите от РСВУ през 2018 г. затвърждават високите позиции на ИУ – Варна по отношение на качеството на учебния процес, учебната среда и социално-битовите и административни услуги. Въпреки негативните демографски тенденции, бюджетните ограничения на висшите училища и концетрацията на бизнеса в столицата, ИУ – Варна се представя отлично при повечето от показателите. Местата, които заема сред конкурентни висши училища в страната, са: трето в ПН „Туризъм“, шесто в ПН „Икономика“, осмо в ПН „Информатика и компютърни науки“ и осмо в ПН „Администрация и управление“ (където отчитаме изкачване с две позиции).

В ПН „Икономика” се отчитат най-високите (в сравнение с петте главни конкурента) равнища на дипломирани студенти, а предлаганите специалности в ОКС „бакалавър” и „магистър“ са на второ място след тези в УНСС. Това е резултат от отговорността ни към младите хора да изберат най-точния профил на професията, в която желаят да се развиват. Друг важен акцент, който поставяме в ПН „Икономика”, е сравнително ниската безработица сред завършилите в Североизточен район на планиране за последните 5 години. Високи оценки спрямо конкурентите получаваме и по отношение на показателите, характеризиращи учебната среда, в т.ч. отлично информационно обезпечаване, стопански инвентар, учебна площ на един студент, библиотечен фонд и неговата ползваемост.

Традиционно най-високи остават оценките на ИУ – Варна по отношение на ексклузивност на преподавателския състав, благодарение  на значителните инвестиции в развитието на академичния потенциал в университета през последните години. Допълнително се затвърждава положителната тенденция при международна мобилност на преподаватели и студенти, която се повишава в резултат от целенасочените усилия на университета да разширява партньорската си мрежа от над 160 висши училища и партньорски организации от няколко континента, както и нарастващия брой на съвместни образователни програми с утвърдени университети от Великобритания, Финландия, Германия и др. Значително подобряване бележат и показателите, характеризиращи научната дейност в ИУ – Варна в различните ПН.

Резултатите от РСВУ 2018 отразяват целенасочената и усърдна работа на всички звена в университета за повишаване на качеството на обучение, разширяване на възможностите на студентите да участват в програми за мобилност и допълнително изграждане на мрежата от академични партньори на ИУ – Варна.