Профил на купувача 2015

1. Предварителни обявления:
2. Публични покани:
ID на поканата в РОП (идентификационен номер)
Предмет на публичната покана
Дата на създаване на страницата
9047664 "Доставка на хартия, картон и позитивни плаки за нуждите на Печатна база при ИУ-Варна" 16.11.2015 г.
9047417 "Абонамент на български, руски и чуждестранни периодични издания за 2016 г. за Университетска библиотека на Икономически университет – Варна" 09.11.2015 г.
9047225 "Осигуряване на сигурността на студентски общежития, находящи се в гр. Варна, ул. "Брегалница" бл.1 и бл.2, охрана на бунгала в гребна база "Веслец" под Аспарухов мост и физическа охрана при провеждане на публични мероприятия в и от ИУ-Варна." 02.11.2015 г.
9046496 "Предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по стандарт GSM, допълнителни услуги, свързани с нея /фиксирана телефонна услуга/ и достъп до интернет, вкл. предоставяне на виртуална частна мрежа за нуждите на Икономически университет – Варна." 05.10.2015 г.
9045797 "Доставка на стоки за академични клубове на Икономически университетет - Варна през 2016 г." 10.09.2015 г.
9045136 "Изработка и доставка на рекламни материали за нуждите на ИУ - Варна" 24.08.2015 г.
9043842 "СМР - Дигитализационен център" по проект "Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ – Варна, като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България", договор № 24-10-М2-6/ 24.04.2015 г., мярка 2 "Документиране на културната история", програма БГ 08 "Културно наследство и съвременни изкуства". 15.07.2015 г.
9043770 "Ремонтни работи на Ректорат в Учебен блок – 1 на Икономически университет - Варна". 13.07.2015 г.
9043074 "Сканиране на част от архивния фонд на Университетска библиотека на ИУ - Варна" по проект "Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ – Варна, като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България", договор № 24-10-М2-6/ 24.04.2015 г., мярка 2 "Документиране на културната история", програма БГ 08 "Културно наследство и съвременни изкуства". 23.06.2015 г.
9043073 "Автобусен превоз на студенти от Икономически университет - Варна и Колеж по туризъм – Варна по зададени маршрути". 23.06.2015 г.
9042324 "Информиране и публичност" по дейност 6 "Публичност и визуализация", проект "Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ – Варна, като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България" 01.06.2015 г.
9039937 "Подготовка и издаване на луксозно печатно издание" 19.03.2015 г.
9038960 "Изработка по спецификации, доставка и монтаж на мебели в Учебен блок - 1 на Икономически университет – Варна" 17.02.2015 г.
"Закупуване на специализирана научна литература” по дейност 8 по проект BG051PO001-3.3.06-0010  "Качеството на обучението на докторанти и постдокторанти – социална отговорност на университет и бизнес" бенефициент Икономически университет – Варна" 28.01.2015 г.
"Доставка на българскa и чуждоезиковa литература през 2015 г. в Университетска библиотека на Икономически университет – Варна"
28.01.2015 г.

3. Обществени поръчки:
Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
685695
"Изработка на уеб-базирана платформа за управление и достъп до дигиталния архивен фонд на Университетската библиотека на Икономически университет - Варна"
03.09.2015 г.
684425
"Изработка, доставка и монтаж на различни видове мебелировка и оборудване по спецификация за нуждите на Икономически университет - Варна"
26.08.2015 г.
684419
"Доставка на оборудване за нуждите на дигитализационен център към Университетска библиотека на Икономически университет - Варна"
26.08.2015 г.
679245
"Периодични доставки на дизелово гориво за отопление за отоплителен сезон 2015/2016 г. за нуждите на ИУ - Варна"
24.07.2015 г.