Търгове

1. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-240/30.01.2019 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Търговски обект – книжарницас наемна площ от 33.00кв.м., находящ се на партерен етаж в Учебен корпус – 2 на Икономически университет – Варна с адрес ул.”Евлоги Георгиев” № 24, гр.Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 690.00лв. /шестотин и деветдесет лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 05 март 2019 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед


2. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-239/30.01.2019 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Търговски обект – заготвителен блок за храненес площ 364.00кв.м., включително инсталациите и кухненското оборудване и обзавеждане, находящ се в Учебен корпус – 1 на Икономически университет – Варна с адрес бул.”Княз Борис I” № 77, гр.Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 3 600.00лв. /три хиляди и шестотин лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 05 март 2019 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед


3. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-238/30.01.2019 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  „Гаражсъс застроена площ от 84.00кв.м., представляващ три гаражни клетки, находящ се в Студентски общежития корпус – 3 на Икономически университет – Варна с адрес ул.”Д-р Борис Божков” № 1, гр.Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 210.00лв. /двеста и десет лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 05 март 2019 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/


4. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-237/30.01.2019 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  „Кафе-барсъс застроена площ от 100.00кв.м., представляващо търговска зала и складови и помощни помещения, находящо се в Студентски общежития корпус – 3 на Икономически университет – Варна с адрес ул.”Д-р Борис Божков” № 1, гр.Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 240.00лв. /двеста и четиридесет лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 05 март 2019 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/


5. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-236/30.01.2019 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  „Сграда за обществено храненесъс застроена площ от 586.00кв.м., представляваща салон за хранене, кухненски блок, скривалища и складови помещения, находяща се в Студентски общежития корпус – 3 на Икономически университет – Варна с адрес ул.”Д-р Борис Божков” № 1, гр.Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 870.00лв. /осемстотин и седемдесет лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 05 март 2019 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/


6. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-235/30.01.2019 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  „Метален дъгов складс наемна площ от 300.00кв.м., находящ се зад корпус №1 на Студентски общежития на Икономически университет – Варна с адрес ул.”Брегалница” № 65, гр.Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 900.00лв. /деветстотин лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 05 март 2019 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/


7. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-4115/12.12.2018 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ за разполагане на 3 броя антени и свързано с тях оборудване – 8.00кв.м. – находяща се на покрива на сграда на Студентски общежития корпус – 3 на Икономически университет – Варна с адрес ул.”Д-р Борис Божков” № 1, гр.Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 345.00 лв. /триста четиридесет и пет лева/ без включен ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от 07.12.2018 г.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 14 януари 2019 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед


8. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-4116/12.12.2018 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Търговски обект – кафе сладкарница с площ от 114.46 кв.м. на търговско помещение и 41.85 мв.м. на складови помещения, находящ се в сградата на Учебен корпус - 1 на Икономически университет – Варна с адрес бул.“Княз Борис“ I, гр.Варна, надстройка Н 1, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 700.00 лв. /седемстотин лева/ без включен ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от 03.12.2018 г.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 14 януари 2019 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед


9. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-4117/12.12.2018 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Търговски обект – кафе Академикас площ от 57.40 кв.м. на търговско помещение и 8.17 мв.м. на складови помещения, находящ се в сградата на Учебен корпус - 1 на Икономически университет – Варна с адрес бул.“Княз Борис“ I, гр.Варна, сутерен, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 700.00 лв. /седемстотин лева/ без включен ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от 03.12.2018 г.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 14 януари 2019 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед


10. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-3850/15.11.2018 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  „Гребна база”, находяща се в землището на кв.Аспарухово, гр.Варна, м-ст „Малка чайка“ и включваща 8 броя бунгала, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 190.00лв. /сто и деветдесет лева/ без включен ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от 20.03.2018г.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 17 декември 2018г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед


11. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2283/08.08.2018 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи: 1кв.м. за поставяне на вендинг машина за кафе и топли напитки – 1бр. и на 2кв.м. за поставяне на автомат за пакетирани стоки – 1бр. в сградата на Учебен корпус –3 на Икономически университет - Варна, находящ се в гр.Варна, бул.“Сливница“ №158-А, при начални тръжни цени на едномесечни наемни вноски в размер съответно на 80.00лв. /осемдесет лева/ и на 110.00лв. /сто и десет лева/ без включен ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от 01.08.2018г., като един кандидат може да участва за една или и за двете позиции.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 10 септември 2018г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед


12. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1914/05.07.2018 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, и чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект „Обособена част от сграда с кадастрален идентификатор 10135.2554.105.10 – четвърти етаж на Учебен корпус - 2 на Икономически университет - Варна с квадратура 849.00 кв.м.”, находящ се в гр.Варна, ул.”Евлоги Георгиев” № 24.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 09 август 2018г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед


13. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1637/15.06.2018 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  „Работилница и пристройка”, находящи се зад блок 2 на Студентски общежития на Икономически университет – Варна с адрес ул.”Брегалница” № 65, гр.Варна с РЗП съответно 111.00кв.м. и 5.00кв.м., при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 175.00лв. /сто седемдесет и пет лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 19 юли 2018г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед


14. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1638/15.06.2018 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  „Жилищна и нежилищна сгради”, находящи се зад блок 2 на Студентски общежития на Икономически университет – Варна с адрес ул.”Брегалница” № 65, гр.Варна с РЗП съответно 51.00кв.м. и 43.00кв.м., при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 100.00лв. /сто лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 19 юли 2018г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед


15. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1639/15.06.2018 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ за разполагане на „Банкомат“ – 1 брой – 1.00 кв.м. в коридора на Учебен корпус - 3 на Икономически университет – Варна, находящ се гр.Варна, бул.”Сливница” №158-А, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 25.00лв. /двадесет и пет лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 19 юли 2018г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/


16. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1020/23.04.2018 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 2.00 кв.м. за поставяне на „Вендинг машина за кафе и топли напитки“ – 2 броя по 1.00 кв.м. в сградите на Студентски общежития на Икономически университет – Варна блок 1, партер и блок 2, партер, находящи се гр.Варна, ул.”Брегалница” №65.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 28 май 2018 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед

17. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1019/23.04.2018 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  „Жилищна и нежилищна сгради”, находящи се зад блок 2 на Студентски общежития на Икономически университет – Варна с адрес ул.”Брегалница” № 65, гр.Варна с РЗП съответно 51.00кв.м. и 43.00кв.м., при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 100.00лв. /сто лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 28 май 2018г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед за прекратяване


18. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1018/23.04.2018 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  „Работилница и пристройка”, находящи се зад блок 2 на Студентски общежития на Икономически университет – Варна с адрес ул.”Брегалница” № 65, гр.Варна с РЗП съответно 111.00кв.м. и 5.00кв.м., при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 175.00лв. /сто седемдесет и пет лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 28 май 2018г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед за прекратяване


19. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-931/11.04.2018 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  „Гребна база”, находяща се в землището на кв.Аспарухово, гр.Варна, м-ст „Малка чайка“ и включваща 8 броя бунгала, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 190.00лв. /сто и деветдесет лева/ без включен ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от 20.03.2018г.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 16 май 2018г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед


20. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-932/11.04.2018 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  „Книжарница”, находяща се в Учебен корпус -1 на Икономически университет – Варна с адрес бул.”Княз Борис I” № 77, гр.Варна с наемна площ 42.00кв.м., при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 1 100.00лв. /хиляда и сто лева/ без включен ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от 21.03.2018г.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 16 май 2018г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед


21. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-709/16.03.2018 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  „Работилница и пристройка”, находящи се зад блок 2 на Студентски общежития на Икономически университет – Варна с адрес ул.”Брегалница” № 65, гр.Варна с РЗП съответно 111.00кв.м. и 5.00кв.м., при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 250.00лв. /двеста и петдесет лева/ без включен ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от 07.03.2018г.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 18 април 2018г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/


22. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-710/16.03.2018 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  „Жилищна и нежилищна сгради”, находящи се зад блок 2 на Студентски общежития на Икономически университет – Варна с адрес ул.”Брегалница” № 65, гр.Варна с РЗП съответно 51.00кв.м. и 43.00кв.м., при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 140.00лв. /сто и четиридесет лева/ без включен ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от 07.03.2018г.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 18 април 2018г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/


23. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-711/16.03.2018 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:  „Кухня към служебна столова”, находящи се в Учебен корпус - 2 на Икономически университет – Варна с адрес ул.”Евлоги Георгиев” № 24, гр.Варна с наемна площ от 273.95кв.м., при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 2 000.00лв. /две хиляди лева/ без включен ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от 07.03.2018г.   

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 18 април 2018г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед


24. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-28/15.01.2018 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Книжарница”, находяща се в Учебен корпус -3 на Икономически университет – Варна с адрес бул.”Сливница” № 158-А, гр.Варна с наемна площ от 34.49кв.м.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 16 февруари 2018г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед


25. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-27/15.01.2018 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Кафе-сладкарница”, находяща се в Учебен корпус -3 на Икономически университет – Варна с адрес бул.”Сливница” № 158-А, гр.Варна с наемна площ от 55.02кв.м.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 16 февруари 2018г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед


26. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1886/10.07.2017 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, и чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект „Обособена част от сграда с кадастрален идентификатор 10135.2554.105.10 – трети етаж на Учебен корпус - 2 на Икономически университет - Варна с квадратура 940.00 кв.м., ведно с открити площи от южната страна на сградата”, находящ се в гр.Варна, ул.”Евлоги Георгиев” № 24.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 14 август 2017г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед


27. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1530/14.06.2017 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: „Комплекс за учебни и практически занятия”, находящ се в гр.Варна, ж.к.”Чайка” №128, ет.1 с площ 262.40кв.м.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 17 юли 2017г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед


28. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1531/14.06.2017 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: „Трети етаж от Учебен корпус - 3 на Икономически университет – Варна”, находящ се в гр.Варна, бул.”Сливница” № 158-А, гр.Варна с наемна площ 792.00кв.м. плюс ползване на прилежащо стълбище, даващо достъп до етажа.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 17 юли 2017г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед


29. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-340/07.02.2017 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за поставяне на 3 броя терминални устройства /банкомати/ от по 1.25 кв.м. в сгради стопанисвани от Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 13 март 2017 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед
   

30. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-215/25.01.2017 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 и във връзка с чл.41, ал.2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: „Клуб 33“ с обща застроена площ 211,00м2, находящ се в гр.Варна, ул.”Брегалница”, сутерен на Студентско общежитие блок №2 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 27 февруари 2017г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед
 


31. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-4650/07.11.2016 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Кафе-бар с наемна площ 32 м2 с включено оборудване", находящ се в Спортен комплекс на Учебен блок – 1, бул. "Княз Борис I" №77, Икономически университет – Варна, гр. Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 12 декември 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед
 


32. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-4649/07.11.2016 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Офис с наемна площ 81,51 м2", находящ се в гр. Варна, ул."Брегалница", партер на Студентско общежитие блок № 1 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 12 декември 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед
 


33. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-4315/18.10.2016 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 1.25 кв.м. за поставяне на Банкомат“ – 1 брой в сградата на Студентско общежитие на Икономически университет – Варна блок 1, партер, находящо се гр. Варна, ул. ”Брегалница” № 65.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 21 ноември 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
 


34. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-4314/18.10.2016 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 2.00 кв.м. за поставяне на Вендинг машина за кафе и топли напитки“ – 2 броя по 1.00 кв.м. в сградите на Студентски общежития на Икономически университет – Варна блок 1, партер и блок 2, партер, находящи се гр. Варна, ул. ”Брегалница” № 65.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 21 ноември 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед
        4. Заповед
 


35. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2266/26.07.2016 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Метален дъгов склад" с наемна площ 300,00 м2, находящ се в гр. Варна, ул. "Брегалница" зад блок № 1 на Студентски общежития на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 29 август 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
 


36. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2267/26.07.2016 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Офис с наемна площ 81,51 м2", находящ се в гр. Варна, ул. "Брегалница", партер на Студентско общежитие блок № 1 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 29 август 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
 


37. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2265/26.07.2016 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обект: "Кафе-сладкарница 132 м2, включително и сервизните помещения към нея" с адрес: гр. Варна, Икономически университет – Варна, Учебен блок – 2, ул. "Евлоги Георгиев" № 24.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 29 август 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед
 


38. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2264/26.07.2016 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Работилница", представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ 80,00 м2, два метални гаража с обща застроена площ 42,00 м2 и бетонна рампа-канал с дължина 12.00 м., находящ се в гр. Варна, ул. "Брегалница" зад Студентски общежития блок № 1 и блок № 2 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 29 август 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
 


39. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2036/07.07.2016 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Част от първи и втори етаж от Учебен блок – 2", находящ се в гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев" № 24 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 08 август 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед
 


40. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2035/07.07.2016 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Банков офис с наемна площ 100,00 м2", находящ се в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 77, етаж I, Учебен блок 1 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 08 август 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед
 


41. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1595/08.06.2016 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Офис с наемна площ 81,51 м2", находящ се в гр. Варна, ул. "Брегалница", партер на Студентско общежитие блок № 1 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 11 юли 2016 г. на адрес: Икономически университет Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
 


42. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1594/08.06.2016 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 и във връзка с чл.41, ал.2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Клуб 33" с обща застроена площ 211,00 м2, находящ се в гр. Варна, ул."Брегалница", сутерен на Студентско общежитие блок № 2 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 11 юли 2016 г. на адрес: Икономически университет  Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед за отмяна на търга
 


43. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1030/19.04.2016 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Офис" с наемна площ 30,81 м2, находящ се в гр. Варна, ул. "Брегалница", Студентско общежитие блок № 1, първи етаж, Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 25 май 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед
 


44. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1029/19.04.2016 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 и във връзка с чл. 41, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Клуб 33" с обща застроена площ 211,00 м2, находящ се в гр. Варна, ул. "Брегалница", сутерен на Студентско общежитие блок № 2 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 25 май 2016 г. на адрес: Икономически университет Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/


45. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-868/01.04.2016 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Работилница", представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ 80,00 м2, два метални гаража с обща застроена площ 42,00 м2 и бетонна рампа-канал с дължина 12.00 м., находящ се в гр. Варна, ул. "Брегалница" зад Студентски общежития блок № 1 и блок № 2 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 05 май 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед
 


46. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-701/15.03.2016 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Клуб 33" с обща застроена площ 211,00 м2, находящ се в гр. Варна, ул. "Брегалница", сутерен на Студентско общежитие блок № 2 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 18 април 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/


47. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА  на основание Заповед № РД-14-514/18.02.2016 г. на Зам.-ректора по "Финанси и материална база" и във връзка с раздел II от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. на МФ за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – мултисистемни телевизори – собственост на Икономически университет – Варна.

Краен срок за депозиране на офертите до 12:00 часа на 07 март 2016 г. в сградата на Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна.

     Документация към търга:

        1. Заповед


48. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-210/22.01.2016 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обект - "Книжарница 33 м2, включително и сервизните помещения към нея, находяща се в сградата на Учебен блок – 2 на Икономически университет – Варна с адрес гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев" № 24".

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 25 февруари 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/


49. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2714/11.08.2015 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обект - "Кафе-сладкарница с наемна площ 156,31 м2", 114,46 м2 от които са площ на търговското помещение, а останалите 41,85 м2 са площ на две прилежащи складови помещения, находящ се в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 77, Икономически университет – Варна, Учебен блок – 1, Надстройка – H1.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 15 септември 2015 г. в Информационен център, етаж 1 в Учебен блок - 1 на Икономически университет – Варна на адрес: гр. Варна, бул. "Княз Борис І" № 77.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/


50. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2713/11.08.2015 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обект - "Кафе Академика с наемна площ 57,40 м2 и складово помещение с наемна площ 8,17 м2", находящ се в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 77, Икономически университет – Варна, Учебен блок – 1, сутерен.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 15 септември 2015 г. в Информационен център, етаж 1 в Учебен блок - 1 на Икономически университет – Варна на адрес: гр. Варна, бул. "Княз Борис І" № 77.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/


51. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-278/23.01.2015 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обект - книжарница, с площ 42 м2 с адрес: Икономически университет – Варна, Учебен блок – 1, ет.1 – Дъга, бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 04 март 2015 г. в канцеларията на Ректората (кабинет 209) в сградата на Икономически университет – Варна на адрес: гр. Варна, бул. "Княз Борис І" № 77.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/


52. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2594/21.07.2014 г. и във връзка с чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 и във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 77, Икономически университет – Варна, Учебен блок – 1, за който е съставен Акт за държавна собственост № 2969/27.03.2000 г. с предоставени права на управление на Икономически университет – Варна и представляващ Заготвителен блок за хранене с площ 364.00 кв.м. /триста шестдесет и четири квадратни метра/, включително инсталациите, кухненското оборудване и обзавеждане, с конкретно предназначение, а именно да се приготвят и продават храни и напитки за редовно столово хранене на студентите, преподавателите, служителите и гостите на Икономически университет - Варна и да се осигурява  кетъринг.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 22 август 2014 г. в канцеларията на Ректората (кабинет 209) в сградата на Икономически университет – Варна на адрес: гр. Варна, бул. "Княз Борис І" № 77.

     Документация към търга:

 1. Заповед № РД-14-2594/21.07.2014 г.
 2. Проекто-договор
 3. Копия от технологични схеми
 4. Приложения /DOC формат/
 

За контакти:

Владимир Новаков

Кабинет Кабинет: 67

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164755
Email Email: v_novakov@ue-varna.bg