Процедури за заемане на академична длъжност

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

По професионално направление - 3.8. Икономика, научна специалност - Икономика и управление (Количествени методи в логистиката)

Кандидат: гл. ас. д-р Радан Василев Мирянов

Научно жури 16.02.2018 г.

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

Жури

Публикувано на

По професионално направление - 3.8. Икономика, научна специалност - Приложение на изчислителната техника в икономиката

Кандидат:  ас. д-р Стойчо Василев Стоев

Съобщение

Научно жури 16.02.2018 г.

По професионално направление - 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност - Информатика

Кандидат:  ас. д-р Радка Валериева Начева

Съобщение

Научно жури 16.02.2018 г.