Процедури за заемане на академична длъжност

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

По професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност - Икономика и управление (Количествени методи в икономиката)

Кандидат: доц. д-р Росен Николаев Николаев

Съобщение

Научно жури

Рецензии

Становища

Резюмета

02.11.2017 г.

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

Жури

Публикувано на

По професионално направление: 3.6 Право, научна специалност - Административно право и административен процес

Кандидат:  д-р Диана Руменова Димитрова

Съобщение

Научно жури 10.11.2017 г.