Образователна и научна степен "Доктор"

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на
Кандидат: Невена Георгиева Господинова
Докторска програма: Оптимално управление на икономическите системи
Тема на дисертационният труд: "Оптимизиране на бизнес процеси във фармацевтичното предприятие ( на примера на "Биовет" АД - клон Разград"
Научно жури 01.12.2017 г.
Кандидат: Сюлейман Боладжи
Докторска програма: Икономика и управление(строителство и недвижима собственост)
Тема на дисертационният труд: "Оценка на публично - частносто партньорство при жилищното строителство в Нигерия""

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

12.12.2017 г.
Кандидат: Пламен Любомиров Джапаров
Докторска програма: Финанси
Тема на дисертационният труд: "Рисковата култура на банките – значение, възможности за квантифициране, измерения в България"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

12.12.2017 г.
Кандидат: Силвия Христова Братоева - Манолева
Докторска програма: Политическа икономия (обща икономическа теория)
Тема на дисертационният труд: "Доходното неравенство в България след 1990: състояние, тенденции и макроикономически детерминанти"
Научно жури 27.09.2017 г.
НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на