Обявени конкурси

Длъжност / бр.

Професионално направление

Научна специалност

Катедра

Срок по ДВ (№............)

Дата на публикуване в сайта

Главен асистент

- 1 бр.

3.8. Икономика

Финанси, парично обращение,

кредит и застраховка (Банково дело)

Финанси

2 месеца от обнародване в

ДВ(бр.18/27.02.2018 г.)

27.02.2018 г.