Сборници от научни конференции

Съвременната логистика – бизнес и образование

Маркетингът – опит и перспективи

Ролята на правото в съвременната икономика

Съвременната логистика – бизнес и образование
Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция по повод 10-годишнината от създаването на специалност "Логистика" в Икономически университет – Варна, 2017

Маркетингът – опит и перспективи
Международна научна конференция, посветена на 20 години от създаването на катедра Маркетинг при Икономически университет – Варна, България, 2017
Ролята на правото в съвременната икономика
Национална научна кръгла маса, 2017

Качетво и безопасност на потребителските стоки

Икономиката в променящия се свят − национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017)

Икономиката в променящия се свят − национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017)

Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката

Качетво и безопасност на потребителските стоки
Сборник с доклади от кръгла маса с международно участие "Качетво и безопасност на потребителските стоки"

Икономиката в променящия се свят − национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017)
Сборник с доклади от VIII международна научна конференция
Том II
Икономиката в променящия се свят − национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017)
Сборник с доклади от VIII международна научна конференция
Том I
Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката
Сборник с доклади от Национална научна кръгла маса, 2016
Студентска научна конференция Глобализация на икономиката и новата парадигма на развитието Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения

Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения

Студентска научна конференция
Сборник с доклади

Глобализация на икономиката и новата парадигма на развитието
Пленарен доклад от международна научна конференция
 

Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения
Сборник с доклади от международна научна конференция, 2015
Том 4
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения
Сборник с доклади от международна научна конференция, 2015
Том 3
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения
Сборник с доклади от международна научна конференция, 2015
Том 2
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения
Сборник с доклади от международна научна конференция, 2015
Том 1
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Сборник с доклади от международна научна конференция, 2012
Том 4
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Сборник с доклади от международна научна конференция, 2012
Том 3
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката

Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката

Строително предприемачество и недвижима собственост Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Сборник с доклади от международна научна конференция, 2012
Том 2
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Сборник с доклади от международна научна конференция, 2012
Том 1
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 27-ма научна конференция с международно участие, ноември 2012 г.
Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето
Сборник с доклади от международна научна конференция, ноември 2012 г.