Възможности за публикуване в чужди електронни списания

НА ВНИМАНИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
И КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ - ВАРНА

Уважаеми преподаватели, предлагаме на Вашето внимание списания, в които може да предлагате материали за публикуване и в които представители на университета са членове на международните редколегии

  1. Товари i ринки = Commodities and Markets (http://tr.knteu.kiev.ua ) –  публикуват се статии на английски език в областта на стокознанието, маркетинга, логистиката, стандартизация, метрология, сертификация и пр.

Списанието се индексира в международните наукометрични бази:

Index Copernicus (IC); Руски индекс за научно цитиране(РИНЦ) и  Google Scholar.

 Член на международната редколегия на списанието е доц. д-р Теменуга Стойкова, катедра „Стокознание“, ИУ - Варна.

2. International Journal of Economic Practices and Theories (http://www.ijept.org); 

3. Quality – Access to Success  (http://www.calitatea.srac.ro)

В редакционната колегия на списанията участват учени от Румъния, Германия, Австрия, Белгия, Франция, Полша, Италия, САЩ, Индия, Бразилия и др. 

Член на редакционната колегия на списанията от България е доц. д-р Събка Пашова, катедра „Стокознание“, ИУ - Варна.