Недвижими имоти и инвестиции, ОКС "бакалавър"

Областите на знания и умения, за които се подготвят студентите от специалност "Недвижими имоти и инвестиции" в образователно-квалификационната степен "бакалавър", са в съответствие с изискванията за развитие на европейското пространство за висше образование и позволяват на завършилите да стартират собствен бизнес в областта на недвижимите имоти, да заемат ръководни и експерти длъжности в областта на управление на агенциите за недвижими имоти, управление на недвижими имоти, фасилити мениджмънт, оценяването на недвижимата собственост и други области.

Специалните дисциплини, които се изучават, са:

 • Икономически основи на недвижимата собственост;
 • Строително проектиране и технологии;
 • Управление на инвестиционния процес;
 • Ценообразуване в строителството;
 • Урбанизационен икономикс;
 • Урбанистика;
 • Управление на недвижимата собственост;
 • Комунално стопанство и благоустройство;
 • Местно управление и самоуправление;
 • Управление на персонала;
 • Вещно право;
 • Финансиране на недвижимата собственост;
 • Иновации в строителството;
 • Бизнес оценяване;
 • Фасилити мениджмънт и др.

Студентите се дипломират чрез защита на дипломна работа или се явяват на комплексен държавен изпит и след положителни резултати получават диплома за висше образование по образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "икономист", специалност "Недвижими имоти и инвестиции".

Какво може да се работи след завършване?

Завършилите специалността могат да развият собствен бизнес в областта на недвижимите имоти или да получат успешна реализация на ръководни и експерти длъжности в компании, притежаващи недвижими имоти, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации на следните длъжности:

 • мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел, звено и др.;
 • аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.;
 • фасилити мениджър;
 • аналитичен специалист в областта на фасилити мениджмънта;
 • преподавател в средно или висше училище;
 • учител в средно училище или лицензиран образователен център;
 • експерт във фирми, упражняващи финансов контрол на недвижими имоти, отдел, звено и др.;
 • икономист по недвижими имоти  в предприятие, държавен или общински орган, притежаващи недвижима собственост;
 • консултант във фирма по управление на проекти за развитие на недвижима собственост;
 • лицензиран оценител в банка, застрахователно дружество или агенция (при получаване на лиценз от оторизиран за целта орган).

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което ръководи обучението по специалността, е катедра "Икономика и управление на строителството". В нея работят утвърдени в научните, преподавателските и консултантските среди кадри.

Ръководител  катедра – проф. д-р Пламен Благоев Илиев


Преподаватели

проф. д-р Стоян Андреев Стоянов гл. ас. д-р Катя Неделчева Антонова
проф. д-р Константин Савов Калинков гл. ас. д-р Анна Живкова Господинова
проф. д-р Румен Николаев Калчев гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова
доц. д-р Петко Генчев Монев гл. ас. д-р Милена Димитрова Иванова
доц. д-р Иван Желев Иванов ас. д-р Ваня Антонова Пaндъкова
доц. д-р Иван Йовчев Йовчев х. ас. Румен Станимиров Велев
доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров х. ас. Стелина Светославова Спасова
гл. ас. д-р Тодор Стоянов Райчев х. ас. арх. Милен Игнатов Стефанов
гл. ас. д-р Иво Ангелов Костов х. ас. Красимира Христова Христова


Колко студенти се обучават в специалността в момента?

В момента се обучават 342 студенти по специалността:

 • 104 в първи курс;
 • 53 във втори курс;
 • 110 в трети курс;
 • 75 в четвърти курс.

Максималният бал за кандидатстване в тази специалност е 24.

Предмети, по които можете да положите тест, за да кандидатствате за тази специалност:

- Математика
- География на България
- Български език и литература