Строителен бизнес и предприемачество, ОКС "бакалавър"

В специалност "Строителен бизнес и предприемачество" в образователно-квалификационната степен "бакалавър" се подготвят кадри с висше образование, които се реализират на ръководни и експертни длъжности в сферата на икономиката и управлението на строителния бизнес, в държавни и общински администрации, банки, застрахователни дружества и др., както и стартиране и развитие на собствен бизнес в областта на строителното предприемачество.

Специалните дисциплини, които се изучават, са:

 • Основи на строителния бизнес;
 • Строително проектиране и технологии;
 • Управление на инвестиционния процес;
 • Ценообразуване в строителството;
 • Териториално устройство;
 • Урбанистика;
 • Управление на строителното предприятие;
 • Комунално стопанство и благоустройство;
 • Местно управление и самоуправление;
 • Управление на персонала;
 • Финансиране на строителното предприятие;
 • Логистика в строителството;
 • Иновации в строителството;
 • Бизнес оценяване;
 • Търгове и конкурси в строителството и др.

Студентите се дипломират чрез защита на дипломна работа или се явяват на комплексен държавен изпит и след положителни резултати получават диплома за висше образование по образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "икономист", специалност "Строителен бизнес и предприемачество".

Какво може да се работи след завършване?

Завършилите специалността могат да развият собствен бизнес в областта на строителното предприемачество или да получат успешна реализация в строителни компании, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, държавни, общински и съдебни администрации, неправителствени организации на следните длъжности:

 • мениджър на предприятие, отдел, звено и др.;
 • аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.;
 •  преподавател в средно или висше училище;
 • учител в средно училище или лицензиран образователен център;
 • експерт в предприятие, отдел, звено и др.;
 • инвеститорски контрол в предприятие;
 • икономист по строителството в предприятие, държавни и общински органи;
 • консултант във фирма по управление на инвестиционни проекти;
 • лицензиран оценител в банка, застрахователно дружество или агенция (при получаване на лиценз от оторизиран за целта орган) и др.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което ръководи обучението по специалността, е катедра "Икономика и управление на строителството". В нея работят преподаватели, утвърдени в научните, преподавателските и консултантските среди.

Ръководител  катедра – проф. д-р Пламен Благоев Илиев


Преподаватели

проф. д-р Стоян Андреев Стоянов гл. ас. д-р Катя Неделчева Антонова
проф. д-р Константин Савов Калинков гл. ас. д-р Анна Живкова Господинова
проф. д-р Румен Николаев Калчев гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова
доц. д-р Петко Генчев Монев гл. ас. д-р Милена Димитрова Иванова
доц. д-р Иван Желев Иванов ас. д-р Ваня Антонова Пaндъкова
доц. д-р Иван Йовчев Йовчев х. ас. Румен Станимиров Велев
доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров х. ас. Стелина Светославова Спасова
гл. ас. д-р Тодор Стоянов Райчев х. ас. арх. Милен Игнатов Стефанов
гл. ас. д-р Иво Ангелов Костов х. ас. Красимира Христова Христова

Колко студенти се обучават в специалността в момента?

В момента в специалността се обучават 230 студенти:

 • 33  в първи курс;
 • 47  във втори курс;
 • 67 в трети курс;
 • 83  в четвърти и курс.

Максималният бал за кандидатстване в тази специалност е 24.

Предмети, по които можете да положите тест, за да кандидатствате за тази специалност:

- Математика
- География на България
- Български език и литература