Икономика и управление на търговията

Катедра "Икономика и управление на търговията" при Икономически университет – Варна е част от голямата академична общност, запазила и развиваща традициите за обучение и непрекъснато обогатяване на науката за търговията. През 2013 г. катедрата отбелязва 60 години от основаването си (1953-2013 г.) и 65 години от откриването на специалност "Икономика на търговията" (1948-2013 г.).

Катедра "Икономика и управление на търговията" извършва актуална научно-изследователска и приложна дейност за развитие на науката и научното обслужване на практиката. Катедра "Икономика и управление на търговията" осъществява и ръководи обучение по специалности "Икономика на търговията", а от учебната 2015/2016 г. "Икономика и търговия" в ОКС "бакалавър" и "Търговки бизнес", а от учебната 2015/2016 г. "Глобален търговски бизнес" в ОКС "магистър", като преподаватели от катедрата водят занятия и пред студенти от други специалности на Университета.  За 65 годишния период от своето създаване по специалност "Икономика на търговията" успешно са завършили своето обучение над 8 000 икономисти по търговия, в редовна и задочна форми на обучение.

Преподавателите от катедрата са развивали и винаги са се стремили да отговорят на изискванията за повишаване на качеството на обучението, за активна, актуална и ефективна научно-изследователска работа, за резултатно и ползотворно взаимодействие с икономическата и търговската практика. В катедрата се провеждат задълбочени изследвания по съвременни проблеми на икономиката, организацията и управлението на търговията, търговското предприемачество, маркетинга, логистиката, инвестициите, конкуренцията и други.

Катедра "Икономика и управление на търговията" осъществява обучение и в образователната и научна степен "доктор", през годините са защитени 29 докторски дисертации, в т.ч. 4 от чуждестранни граждани, а 2 дисертации са за втора докторска степен. Членството на катедра "Икономика и управление на търговията" в Европейската търговска академия – European Retail Academy (ERA), си поставя за основна цел създаване на академична мрежа за провеждане на диалог с научно-приложен характер между университетите и фирмите от търговския бизнес.

Специалностите към катедра "Икономика и управление на търговията" са едни от най-предпочитаните в Икономическия университет – Варна. Обучението формира задълбочени теоретични и практически познания и висока квалификация по фундаментални и приложни аспекти на икономиката и управлението на търговията с потребителски и индустриални продукти (вътрешна и външна търговия на едро и дребно). Съдържанието на учебните дисциплини отразява актуални въпроси на икономиката, търговската наука и практика, което позволява на завършилите специалността да бъдат конкурентоспособни на трудовия пазар в страната и в чужбина.

Специалността "Икономика на търговията" (от учебната 2015/2016 г. "Икономика и търговия"), като част от обучението по професионално направление "Икономика", е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация с най-висока оценка.

Лого на Клуб "Търговия" Икономически университет

На Учредително събрание, състояло се на 17.11.2014 г. в гр. Варна е създаден Клуб "Търговия" при Катедра "Икономика и управление на търговията" на Икономически университет – Варна.

Основните цели на Клуба са:

  1. Да съдейства за осъществяване и поддържане на ефективна връзка "Студенти-Преподаватели-Бизнес";
  2. Да повишава и усъвършенства професионалната подготовка на своите членове в областта на търговията;
  3. Да съдейства за по-добрата професионална реализация и личностното развитие на своите членове;
  4. Да издига престижа на катедра "Икономика и управление на търговията", водените от нея специалности, както и на Икономически университет – Варна.