Семестриални такси

Семестриални такси по специалности за студенти
от ОКС "бакалавър" за учебната 2017/2018
г.

Специалност

Такса в лева

Редовно
обучение
Дистанционно
обучение

Счетоводство и одит

231

580

Финанси

231

580

Счетоводство и финанси

231

Застраховане и осигуряване

231

Икономика и търговия

231

580

Бизнес икономика

231

Строителен бизнес и предприемачество

231

Недвижими имоти и инвестиции

231

580

Маркетинг

231

Международен бизнес (с преподаване на английски език)

231

Международни икономически отношения

231

Индустриален бизнес и предприемачество

231

580

Логистика

231

Аграрен бизнес

231

Екоикономика

231

Бизнес информационни системи

231

Стокознание и митническа дейност

231

Мениджмънт

231

Публична администрация

231

Съдебна администрация

231

Туризъм

231 580

Информатика

450

Международен туризъм (с преподаване на руски език)

231


Семестриалната такса може да бъде заплатена в касата на университета или чрез банков превод.

Обслужваща търговска банка:

"СИБАНК" ЕАД - клон Варна
IBAN: BG39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

във вносната бележка, в полето "Задължено лице" се изписва име /собствено, бащино и фамилно/ и ЕГН на студента, а за "Основание на плащане" се изписва "Семестриална такса – 1 курс, специалност /специалността, в която е приет/"