Семестриални такси за платен прием

Семестриални такси за обучение в ОКС "магистър"

ПЛАТЕН ПРИЕМ

1. Редовно обучение - за завършилите степен на висшето образование в:

 • същата специалност (СС) - 650 лв.
 • стопански науки и управление (СНУ) - 650 лв.
 • друго направление и друга област на висшето образование ДНДО) - 650 лв.
 • същото професионално направление (СПН) - 650 лв.

2. Редовно обучение, прием 2017/2018 г. ползващи първите два семестъра на обучението си държавен прием, а за третия семестър - платен прием, за завършилите:

 • друго направление и друга област на висшето образование (ДНДО) в професионално направление "Информатика и компютърни науки" - 650 лв.
 • същото професионално направление (СПН) в професионално направление "Туризъм"- 650 лв.

3. Задочно обучение, с продължителност до три семестъра - за завършилите степен на висшето образование:

 • същата специалност (СС) - 650 лв.
 • стопански науки и управление (СНУ) - 650 лв.
 • друго направление и друга област на висшето образование ДНДО) - 650 лв.
 • същото професионално направление (СПН) - 650 лв.

4. Дистанционно обучение, с продължителност до три семестъра - за завършилите степен на висшето образование:

 • същата специалност (СС) - 650 лв.
 • стопански науки и управление (СНУ) - 650 лв.
 • друго направление и друга област на висшето образование ДНДО) - 650 лв.
 • същото професионално направление (СПН) - 650 лв.

5. Семестриални такси за обучение на студенти за специалност "Computer Science", с преподаване на английски език:

 • за граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство - 1200 лв
 • за граждани извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство - 1500 евро

6. За чуждестранни учащи се, по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование:

 • подготвителен курс - 1250 евро
 • редовно, задочно и дистанционно  обучение ("магистър" след "бакалавър")  - 1500 евро

7. За чуждестранни учащи се с двойно гражданство, едното от които е българско, по чл. 95, ал. 10 от Закона за висшето образование:

 • заплащат половината от размера на определените такси по точка 6.

Новоприетите студенти от ОКС "магистър" заплащат таксите при записването си.

При отписване на новоприети студенти от ОКС "магистър", платена прием, преди началото на учебната година, срещу представяне на оригинален платежен документ, се възстановява 75% от внесената такса, а след започване на учебната година внесената такса не се връща.

При обучението се по две специалности студентите от ОКС "магистър" заплащат определените за съответната учебна година семестриални такси, в зависимост от основанието за прием и формата на обучение.