Ранен прием

Условия за кандидатстване в ранен прием

Икономически университет – Варна дава възможност за ранно записване на следните кандидати:

1. Получили оценка минимум Мн. добър 5.00 на електронен кандидатстудентски изпит (тест) по избор от:

 • Бълг. език и литература;
 • География на България;
 • Математика или
 • Икономика

на всички обявени в графика дати, като всеки от конкурсните изпити важи за кандидатстване във всички специалности.

2. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от олимпиадите организирани от ИУ-Варна.

3. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от национални и международни олимпиади в следните тематични области:

 • Български език и литература;
 • География на България;
 • Математика;
 • Икономика;
 • Управление и предприемачество.

 Същите по т. 2 и т. 3, класирани на първите три места, получават преференции при записване.

Срокове и балообразуване

Ранен прием Подаване на документи Обявяване на резултатите
от класирането
Потвърждаване
и записване
м. февруари 2017 15 - 17 февруари 20 февруари 21, 22 и 23 февруари
м. март 2017 20 - 22 март 23 март 24, 27 и 28 март
м. април 2017 18 - 20 април 21 април 24, 25 и 26 април
м. май 2017 9 - 11 май 12 май 15, 16 и 17 май

Балът за класиране на кандидат-студентите за всички специалности се образува като сума от:

 • средения успех от диплома за средно образование или среден успех от академична справка за 11 клас
 • оценката по български език и литература от дипломата за средно образование или от академична справка за 11 клас
 • оценката по математика от дипломата за средно образование или от академична справка за 11 клас
 • оценка от положен електронен кандидатстудентски изпит или резултат от олимпиада
Необходими документи

 1. Лична карта;
 2. Академична справка за завършен 11 клас с оценките по изучаваните предмети и изчислен среден успех или оригинал и копие на диплома за средно образование;
 3. Сертификат за положен кандидатстудентски изпит в ИУ-Варна с резултат минимум Мн. добър 5.00 или сертификат с резултат от олимпиада;
 4. Документ за платена кандидатстудентска такса (50 лв). (Кандидатстудентската такса е различна от таксата за кандидатстудентски изпит). Таксата може да бъде платена на място в университета или по банков път:
СИБАНК ЕАД
IBAN: BG39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна


Забележка: Класираните на ранен прием ще получат удостоверение за прием в ИУ-Варна, след като заплатят семестриална такса за първи семестър.

Къде да си подам документите?