Научен календар септември 2016 г. - юни 2017 г.

септември 2016 октомври 2016
12 - 16 септември Международен симпозиум "Стоковедната наука в променящия се свят"

Катедра "Стокознание"

7 октомври

Кръгла маса "Финансовата наука – между догмите и реалността"

Катедра "Финанси"

26 септември Международна научна конференция "Украйна – България – Европейски съюз: съвременно състояние и преспективи"

ИУ-Варна, Национален технически университет Херсон

14 октомври

Научна конференция "Финансовата наука – между догмите и реалността"

Катедра "Финанси"

30 септември - 1 октомври

Научна конференция "Градското стопанство в българските земи през вековете"

Катедра "Социални и хуманитарни науки",
Център за стопанско-исторически изследвания

21 октомври

Кръгла маса "Правната наука и бизнеса – заедно за устойчиво развитие на икономиката"

Катедра "Правни науки"

21 октомври

Студентска научно-практическа конференция "Информатиката, математиката и статистиката в съвременната реалност"

Факултет "Информатика"

28 октомври

Публична лекция на тема "Специфики на знанието за трудовите правоотношения при счетоводство на предприятието"

Катедра "Правни науки" и
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

28 октомври

Научна конференция "Науката в служба на обществото"

Съюз на учените – Варна, ИУ-Варна, ТУ-Варна, ВВМУ-Варна, МУ-Варна, Институт по рибни ресурси – ССА, Институт по океанология "Фритьоф Нансен" – БАН, Център по хирдо и аеродинамика към Институт по металознание, съоръжения и технологии - БАН

29 октомври

Олимпиада по счетоводство

Катедра "Счетоводна отчетност"

октомври

Конференция с международно участие "Културен коридор Виа Игнатия"

Катедра "ИОТ"", съвместно с катедра Туризъм от ЮЗУ-Благоевград

ноември 2016 декември 2016
25 ноември Международна научно – практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост"

Катедра „Икономика и управление на строителството”

15 декември

Публична защита на дисертационен труд на докт. Христо Илиев

ноември

Кръгла маса "Диверсифицирането на регионалния туристически продукт /на примера на туристически район Варна – Северна Черноморие/"

Катедра „Туризъм”, Колеж по туризъм – организатори, Варненска турситическа камара - съорганизатор

декември Кандидат-докторантски изпити
януари 2017 февруари 2017
25 януари

Публична защита на дисертационен труд на докт. Евгени Филипов

28 февруари

Публична защита на дисертационен труд на докт. Добромир Стоянов

март 2017 април 2017
15 март

Кръгла маса "Безопасни потребителски продукти и услуги"

Център за качество на стоките и потребителска защита към НИИ, ИУ-Варна, Комисия за защита на потребителите, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

6 април Публична защита на дисертационен труд на докт. Галина Илиева
16 март

Публична лекция "Градските пространства - историческа приемственост и нови идеи"

Катедра "Икономика и управление на строителството"

7 април Публична защита на дисертационен труд на докт. Христо Георгиев
20 март

Кръгла маса "Наука и етика"

НИДД, Комисия по етика

март

Открит семинар "Актуални проблеми, свързани с научното развитие на академичния състав на катедра "Приложна математика" (към датата на провеждането му)"

Катедра "Приложна математика"

май 2017 юни 2017
май Студентска научна конференция

НИДД, Студентски съвет

7 - 9 юни Международна научна конференция "Questionner le tournant créatif:  dispositifs, processus et représentations"

Изследователски лаборатории
на Университети Paris 13 и Rennes 2,
катедра "Икономика и организация на туризма"

май

Университетска научна конференция

НИДД, НИИ, Стопанска камара

29 и 30 юни

Международна научна конференция "Маркетингът – опит и перспективи"

Катедра „Маркетинг”

12 май

VIII Международна научна конференция "Икономиката в променящия се свят-национални, регионални и глобални измерения" (ИПС-2017)

ИУ-Варна, ИИИ-БАН
и Варненска търговско-индустриална камара

юни Кръгла маса "Предизвикателства пред чуждоезиковото обучение"

Катедра „Славянски езици”, Катедра „Западноевропейски езици”

юни Юбилейна конференция по повод 80 години катедра "Обща иконоомическа теория" "Към реформиране на Икономикса в следкризисния период"

Катедра "Обща икономическа теория"