9686

август 2017 юли 2017
юни 2017 май 2017
2 юни Публична защита на дисертационен труд на докт. Велина Колева - Сачкова 12 май

VIII Международна научна конференция "Икономиката в променящия се свят-национални, регионални и глобални измерения" (ИПС-2017)

ИУ-Варна, ИИИ-БАН
и Варненска търговско-индустриална камара

7 - 9 юни

Международна научна конференция "Questionner le tournant créatif:  dispositifs, processus et représentations"

Изследователски лаборатории
на Университети Paris 13 и Rennes 2,
катедра "Икономика и организация на туризма"

май

Студентска научна конференция

НИДД, Студентски съвет

9 юни

Публична защита на дисертационен труд на докт. Стойчо Стоев

май

Университетска научна конференция

НИДД, НИИ, Стопанска камара

29 и 30 юни

Международна научна конференция "Маркетингът – опит и перспективи"

Катедра „Маркетинг”

30 юни

Публична защита на дисертационен труд на докт. Ивайло Иванов

юни

Кръгла маса "Предизвикателства пред чуждоезиковото обучение"

Катедра „Славянски езици”, Катедра „Западноевропейски езици”

юни Юбилейна конференция по повод 80 години катедра "Обща икономическа теория" "Към реформиране на Икономикса в следкризисния период"

Катедра "Обща икономическа теория"

април 2017 март 2017
6 април Публична защита на дисертационен труд на докт. Галина Илиева

15 март

Кръгла маса "Безопасни потребителски продукти и услуги"

Център за качество на стоките и потребителска защита към НИИ, ИУ-Варна, Комисия за защита на потребителите, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

7 април Публична защита на дисертационен труд на докт. Христо Георгиев

16 март

Публична лекция "Градските пространства - историческа приемственост и нови идеи"

Катедра "Икономика и управление на строителството"

20 март

Кръгла маса "Наука и етика"

НИДД, Комисия по етика

март

Открит семинар "Актуални проблеми, свързани с научното развитие на академичния състав на катедра "Приложна математика" (към датата на провеждането му)"

Катедра "Приложна математика"

февруари 2017 януари 2017
28 февруари

Публична защита на дисертационен труд на докт. Добромир Стоянов

25 януари

Публична защита на дисертационен труд на докт. Евгени Филипов

декември 2016 ноември 2016

15 декември

Публична защита на дисертационен труд на докт. Христо Илиев

25 ноември

Международна научно – практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост"

Катедра „Икономика и управление на строителството”

декември

Кандидат-докторантски изпити

ноември

Кръгла маса "Диверсифицирането на регионалния туристически продукт /на примера на туристически район Варна – Северна Черноморие/"

Катедра „Туризъм”, Колеж по туризъм – организатори, Варненска турситическа камара - съорганизатор

октомври 2016 септември 2016
7 октомври Кръгла маса "Финансовата наука – между догмите и реалността"

Катедра "Финанси"

12 - 16 септември

Международен симпозиум "Стоковедната наука в променящия се свят"

Катедра "Стокознание"

14 октомври

Научна конференция "Финансовата наука – между догмите и реалността"

Катедра "Финанси"

26 септември

Международна научна конференция "Украйна – България – Европейски съюз: съвременно състояние и преспективи"

ИУ-Варна, Национален технически университет Херсон

21 октомври

Кръгла маса "Правната наука и бизнеса – заедно за устойчиво развитие на икономиката"

Катедра "Правни науки"

30 септември - 1 октомври

Научна конференция "Градското стопанство в българските земи през вековете"

Катедра "Социални и хуманитарни науки",
Център за стопанско-исторически изследвания

21 октомври

Студентска научно-практическа конференция "Информатиката, математиката и статистиката в съвременната реалност"

Факултет "Информатика"

28 октомври

Публична лекция на тема "Специфики на знанието за трудовите правоотношения при счетоводство на предприятието"

Катедра "Правни науки" и
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

28 октомври

Научна конференция "Науката в служба на обществото"

Съюз на учените – Варна, ИУ-Варна, ТУ-Варна, ВВМУ-Варна, МУ-Варна, Институт по рибни ресурси – ССА, Институт по океанология "Фритьоф Нансен" – БАН, Център по хирдо и аеродинамика към Институт по металознание, съоръжения и технологии - БАН

29 октомври

Олимпиада по счетоводство

Катедра "Счетоводна отчетност"

октомври

Конференция с международно участие "Културен коридор Виа Игнатия"

Катедра "ИОТ"", съвместно с катедра Туризъм от ЮЗУ-Благоевград