Профил на купувача 2014

Обществени поръчки

27. ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, реализирана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие с предмет „Доставка на оборудване за развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ – Варна, включващо апарат за водна активност, настолен рН /ORP/EC/ TDS /NaCl / Temp – метър и професионален комбиниран рН метър с йон селективни електроди", във връзка с изпълнението на Договор BG051PO003-1.2.04-0092-C0001 „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ - Варна“, публикувана на Портала за обществени поръчки с решение РД-14-4787 от 03.12.2014 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 13 януари 2015 г.

 1. Решение
 2. Обявление
 3. Документация
 4. Общи условия
 5. Приложения, DOC формат)
 6. Заявка / Искане

Дата на публикуване:  04.12.2014 г.

       7. Уведомително писмо за отваряне на ценови оферти

Дата на публикуване:  16.01.2015 г.

       8. Протоколи
       9. Решение

Дата на публикуване:  22.01.2015 г.

     10. Договор
     11. Гаранция по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване:  06.03.2015 г.

     12. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
     13. Гаранция по реда на чл.63, ал.1 от ЗОП

Дата на публикуване:  03.04.2015 г.

     14. Информация за изпълнен договор

Дата на публикуване:  07.04.2015 г.


26. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: „Осигуряване на сигурността на студентски общежития на ул."Брегалница" бл.1 и бл.2 чрез нощна, а в почивни и празнични дни денонощна физическа охрана”, обявена с публична покана РД-21-1388/17.11.2014 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 18.11.2014 г. до 26.11.2014 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9036067.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 26 ноември 2014г.

 1. Публична покана
 2. Документация
 3. Методика
 4. Приложения, DOC формат)

Дата на публикуване:  17.11.2014 г.

       5. Протокол

Дата на публикуване:  09.12.2014 г.

       6. Гаранции по реда на чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП

Дата на публикуване:  12.12.2014 г.

       7. Договор
       8. Гаранции по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване:  17.12.2014 г.

        9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  30.01.2015 г.

       10. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  26.02.2015 г.

       11. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  31.03.2015 г.

       12. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т14 от ЗОП

Дата на публикуване:  07.05.2015 г.

       13. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  29.05.2015 г.

        14. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  02.07.2015 г.

        15. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  04.08.2015 г.

        16. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  07.09.2015 г.

        17. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  01.10.2015 г.

        18. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  03.11.2015 г.

         19. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  01.12.2015 г.

         20. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  18.12.2015 г.

         21. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване:  07.01.2016 г.


25. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез опростени правила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: ”Абонаментно обслужване на високопроизводителни печатни системи производство на Oce Canon Group за нуждите на ИУ – Варна“, както следва:

Абонаментно обслужване на високопроизводителни печатни системи Oce VarioPrint 6160 Ultra и Canon IR C7260i в рамките на гаранционния срок на системите – до 27.06 2015 г.

Абонаментно обслужване на високопроизводителни печатни системи Oce VarioPrint 6160 Ultra и Canon IR C7260i в извънгаранционния срок на системите – от 27.06.2015 г. до приключване на срока на договора.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 14.00 часа на 03 декември 2014 г.

 1. Решение за откриване на процедурата.
 2. Обявление за обществена поръчка.
 3. Документация
 4. Приложения, DOC формат)

Дата на публикуване:  05.11.2014 г.

       5. Решение за промяна

Дата на публикуване:  13.11.2014 г.

        6. Уведомително писмо за отваряне на ценови оферти

Дата на публикуване:  12.12.2014 г.

         7. Протоколи
         8. Решение

Дата на публикуване:  19.12.2014 г.

          9. Договор
        10. Гаранция по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване:  29.01.2015 г.

        11. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  26.02.2015 г.

        12. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  31.03.2015 г.

        13. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  24.04.2015 г.

        14. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  27.05.2015 г.

        15. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  29.06.2015 г.

         16. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  30.07.2015 г.

         17. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  07.08.2015 г.

         18. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  29.09.2015 г.

         19. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  27.10.2015 г.

         20. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  24.11.2015 г.

         21. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  18.12.2015 г.

         22. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  08.03.2016 г.

         23. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  07.04.2016 г.

         24. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП /основание &18 от Преходни и Заключителни разпоредби на нов ЗОП в сила от 15.04.2016г./

Дата на публикуване:  11.05.2016 г.

         25. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване:  07.02.2017 г.


24. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: “Изработка и доставка на рекламни материали за нуждите на Икономически университет – Варна”, обявена с публична покана РД-21-1238/21.10.2014 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 22.10.2014 г. до 30.10.2014 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9034917.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 14.00 часа на 30 октомври 2014 г.

 1. Публична покана
 2. Документация
 3. Снимков материал
 4. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване:  21.10.2014 г.

       5. Протокол

Дата на публикуване:  13.11.2014 г.

       6. Договор
       7. Гаранции по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване:  10.12.2014 г.

       8. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  10.12.2014 г.

       9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  26.02.2015 г.

    10. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  31.03.2015 г.

     11. Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП
     12. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване:  24.07.2015 г.


23. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: „Графично оформление, отпечатване и доставка на печатни издания съгласно чл.14 от „Закона за развитие на академичния състав в Република България” и Заповед № РД09–685/20.05.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката и Наредба на МОМН (ПМС №215 от 12.08.2004 г. и ПМС № 16  от  26.01.2009 г.) - за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, за нуждите на Икономически Университет - Варна през 2015 г.“, обявена с публична покана РД-21-1202/15.10.2014 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 16.10.2014 г. до 27.10.2014 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9034689.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 27 октомври 2014 г.

 1. Публична покана
 2. Документация
 3. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване:  15.10.2014 г.

       4. Протокол

Дата на публикуване:  30.10.2014 г.

        5. Договор
        6. Гаранция по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване:  13.11.2014 г.

        7. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  18.03.2015 г.

         8. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  31.03.2015 г.

         9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  14.12.2015 г.

       10. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  18.12.2015 г.

       11. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
       12. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване: 07.01.2016 г.


22. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: „Логистично обезпечаване на семинари: по дейност 5. „Разработване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката за академично преподаване” и по дейност 6. „Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите” във връзка с изпълнението на договор BG051PO001-3.1.09-0018 „Изграждане на устойчива система за повишаване компетенциите и кариерното израстване на академичния състав на ИУ – Варна”, финансиран с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд /избрана след провеждане на открита процедура с регистрационен номер в портала за обществени поръчки 620209 /00001-2014-0007/ за периода 21.08.2014 г. - 23.09.2014 г. и прекратена с решение РД-14-3598 от 25.09.2014 г. регистрирано в РОП с ID 625236 с мотив, че в законоопределения срок не е подадена нито една оферта/, обявена с решение РД-14-3984/13.10.2014 г.


КРАЕН СРОК за предаване на офертата - 16.00 часа на 15 октомври 2014 г.

 1. Решение
 2. Документация
 3. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване:  13.10.2014 г.

        4. Протокол
        5. Доклад
        6. Решение

Дата на публикуване:  17.10.2014 г.

         7. Договор

Дата на публикуване:  04.11.2014 г.

         8. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
         9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  19.11.2014 г.


21. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: "Периодични доставки на дизелово гориво за отопление за отоплителен сезон 2014/2015 г. за нуждите на ИУ - Варна", публикувана на Портала за обществени поръчки с решение № РД-14-3894/07.10.2014 г.

 1. Решение

Дата на публикуване:  07.10.2014 г.

      2. Договор

Дата на публикуване:  31.10.2014 г.

      3. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  18.12.2014 г.

      4. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  23.02.2015 г.

      5. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване:  07.05.2015 г.


20. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: ”Абонамент на български, руски и чуждестранни периодични издания за 2015 г. за Университетската библиотека на Икономически университет – Варна“, обявена с публична покана РД-21-1142/06.10.2014 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 07.10.2014 г. до 15.10.2014 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9034397.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 15 октомври 2014 г.

 1. Публична покана
 2. Документация
 3. Техническа спецификация
 4. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване:  06.10.2014 г.

       5. Протокол

Дата на публикуване:  17.10.2014 г.

       6. Гаранции по реда на чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП

Дата на публикуване:  20.10.2014 г.

        7. Договор
        8. Гаранция по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване:  04.11.2014 г.

         9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  30.01.2015 г.

        10. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  30.07.2015 г.

         11. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване:  07.01.2016 г.


19. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: “Доставка на стоки за академични клубове и студентски кафе-сладкарници за нуждите на Икономически университетет - Варн през 2015 г.”, обявена с публична покана РД-21-1117/02.10.2014 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 06.10.2014 г. до 14.10.2014 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9034355.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 14 октомври 2014 г.

 1. Публична покана
 2. Документация
 3. Справка за средномесечни цени на едро с ДДС за Варненска област месец юни 2014 г.
 4. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване:  03.10.2014 г.

      5. Протокол

Дата на публикуване:  16.10.2014 г.

      6. Протокол за провеждане на преговори с избран изпълнител

Дата на публикуване:  04.11.2014 г.

       7. Договор

Дата на публикуване:  14.11.2014 г.

       8. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  30.01.2015 г.

        9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  26.02.2015 г.

      10. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  31.03.2015 г.

       11. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  07.05.2015 г.

       12. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  29.05.2015 г.

       13. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  02.07.2015 г.

       14. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  04.08.2015 г.

       15. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  01.10.2015 г.

       16. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  03.11.2015 г.

       17. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  01.12.2015 г.

        18. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  18.12.2015 г.

        19. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП
        20. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване:  07.01.2016 г.


18. ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, реализирана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие с предмет „Доставка на оборудване за развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ – Варна, включващо апарат за водна активност, настолен рН /ORP/EC/ TDS /NaCl / Temp – метър и професионален комбиниран рН метър с йон селективни електроди" във връзка с изпълнението на Договор BG051PO003-1.2.04-0092-C0001 „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ - Варна“, публикувана на Портала за обществени поръчки с решение РД-14-3655/29.09.2014 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 27 октомври 2014 г., 16.00 часа

 1. Решение
 2. Обявление
 3. Документация
 4. Общи условия
 5. Приложения, (в DOC формат)
 6. Заявка / Искане

Дата на публикуване:  29.09.2014 г.

       7. Протокол
       8. Решение за прекратяване

Дата на публикуване:  07.11.2014 г.


17. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: „Разработване и внедряване на система за управление на качеството по ISO 9001: 2008 при предоставяне на електронни форми на обучение по дейност 6 „Разработване и внедряване на интегрирана система за предоставяне на електронни форми на обучение, включваща подсистемите система за управление качеството на обучението, система за създаване и управление на елктронно съдържание, система за осигуряване на устойчиво качество на образователния процес”, в изпълнение на Проект BG051PO001-4.3.04-0036 "Дистанционното обучение – съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси”, финансиран с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г ., съфинансирана от Евро­пейския съюз чрез Европейския социален фонд и обявена с публична покана РД-21-960/04.09.2014 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 05.09.2014 г. до 15.09.2014 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9033328.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 15 септември 2014 г.

 1. Публична покана
 2. Документация
 3. Ръководство за изпълнение на дейности по Оперативна програма
 4. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване:  04.09.2014 г.

      5. Протокол

Дата на публикуване:  19.09.2014 г.

       6. Договор

Дата на публикуване:  30.09.2014 г.

       7. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  19.12.2014 г.

        8. Гаранция по реда на чл.63 от ЗОП
        9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Дата на публикуване:  22.12.2014 г.


16. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: „Внедряване на клауд-базирана платформа за управление на образователни проекти“ в изпълнение на проект №: BG051PO001-3.1.07-0058 „Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет-Варна” /дейност 8 „Внедряване на клауд-базирана платформа за управление на образователни проекти“/ по Договор: BG051PO001-3.1.07-0058, финансиран с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Евро­пейския съюз чрез Европейския социален фонд и обявена с публична покана РД-21-950/03.09.2014 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 05.09.2014 г. до 15.09.2014 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9033315.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 15 септември 2014 г.

 1. Публична покана
 2. Документация
 3. Ръководство за изпълнение на дейности по Оперативна програма
 4. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване:  04.09.2014 г.

      5. Протокол

Дата на публикуване:  18.09.2014 г.

      6. Договор

Дата на публикуване:  29.09.2014 г.

       7. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
       8. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Дата на публикуване:  03.11.2014 г.


15. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез опростени правила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: „Логистично обезпечаване на бизнес събития“, във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-3.1.09-0018 „Изграждане на устойчива система за повишаване компетенциите и кариерното израстване на академичния състав на ИУ – Варна”, чрез предоставена безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 23 септември 2014 г.

 1. Решение за откриване на процедурата.
 2. Обявление за обществена поръчка.
 3. Документация.
 4. Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
 5. Приложения DOC формат).
 6. Решение за промяна от 25.08.2014 г.
 7. Заявка

Дата на публикуване:  21.08.2014 г.

       8. Протокол от 25.09.2014 г.
       9. Решение за прекратяване

Дата на публикуване:  25.09.2014 г.

        


14. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: „Внедряване на клауд-базирана платформа за управление на образователни проекти“ в изпълнение на проект №: BG051PO001-3.1.07-0058 „Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет-Варна” /дейност 8 „Внедряване на клауд-базирана платформа за управление на образователни проекти“/ по Договор: BG051PO001-3.1.07-0058, финансиран с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Евро­пейския съюз чрез Европейския социален фонд и обявена с публична покана РД-21-834/05.08.2014 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 06.08.2014 г. до 18.08.2014 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9032466.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 18 август 2014 г.

 1. Публична покана
 2. Документация
 3. Ръководство за изпълнение на дейности по Оперативна програма
 4. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване:  05.08.2014 г.

      5. Протокол

Дата на публикуване:  26.08.2014 г.


13. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: „Автобусен превоз с два вида автобуси на групи студенти по предварително зададени маршрути” обявена с публична покана РД-21-831/04.08.2014 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 05.08.2014 г. до 13.08.2014 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9032437.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 13 август 2014 г.

 1. Публична покана
 2. Документация
 3. Техническа спецификация
 4. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване:  04.08.2014 г.

      5. Протокол

Дата на публикуване:  20.08.2014 г.

      6. Договор

Дата на публикуване:  03.09.2014 г.

      7. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  03.11.2014 г.

      8. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  09.12.2014 г.

       9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  18.12.2014 г.

      10. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  23.02.2015 г.

      11. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  31.03.2015 г.

      12. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  02.04.2015 г.

      13. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  24.04.2015 г.

      14. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
      15. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  07.05.2015 г.

      16. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  06.10.2015 г.

       17. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  12.10.2015 г.

       18. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  27.10.2015 г.

       19. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
       20. Информация за изпълнен договор

Дата на публикуване: 03.11.2015 г.


12. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: „Внедряване на клауд-базирана платформа за управление на образователни проекти“ в изпълнение на проект №: BG051PO001-3.1.07-0058 „Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет-Варна” /дейност 8 „Внедряване на клауд-базирана платформа за управление на образователни проекти“/ по Договор: BG051PO001-3.1.07-0058, финансиран с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Евро­пейския съюз чрез Европейския социален фонд и обявена с публична покана РД-21-796/23.07.2014 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 24.07.2014 г. до 01.08.2014 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9032164.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 1 август 2014 г., 16.00 часа

 1. Публична покана
 2. Документация
 3. Ръководство за изпълнение на дейности по Оперативна програма
 4. Приложения

Дата на публикуване:  23.07.2014 г.

      5. Протокол

Дата на публикуване:  05.08.2014 г.


11. ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, реализирана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие с предмет „Доставка на оборудване за развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ - Варна" във връзка с изпълнението на Договор BG051PO003- 1.2.04-0092-C0001 „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ - Варна“, публикувана на Портала за обществени поръчки с решение РД-14-2380/04.07.2014 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 6 август 2014 г., 16.00 часа

 1. Документация
 2. Общи условия
 3. Приложения, (в DOC формат)
 4. Заявка / Искане
 5. Отговор 1
 6. Отговор 2
 7. Отговор 3
 8. Отговор 4 
 9. Уведомително писмо за отваряне на ценови оферти

Дата на публикуване:  04.07.2014 г.

     10. Решение за прекратяване на ОП-4

Дата на публикуване:  16.09.2014 г.

      11. Договор по ОП-3
      12. Гаранции по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП по ОП-3

Дата на публикуване:  08.10.2014 г.

        13. Договор по ОП-2
        14. Договор по ОП-5
        15. Гаранции по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП за ОП-2 и ОП-5

Дата на публикуване:  10.10.2014 г.

        16. Договор по ОП-1
        17. Гаранции по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП за ОП-1

Дата на публикуване:  14.11.2014 г.

        18. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  19.11.2014 г.

       19. Гаранция по реда на чл.63 от ЗОП за ОП-3

Дата на публикуване:  03.12.2014 г.

       20. Гаранция по реда на чл.63 от ЗОП за ОП-5
       21. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  05.12.2014 г.

       22. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по ОП-3
       23. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по ОП-5

Дата на публикуване:  09.12.2014 г.

        24. Гаранция по реда на чл.63 от ЗОП по ОП-2
        25. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  16.12.2014 г.

        26. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по ОП-2

Дата на публикуване:  18.12.2014 г.

       27. Гаранция по реда на чл.63 от ЗОП за ОП-1
       28. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  19.12.2014 г.

       29. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по ОП-1

Дата на публикуване:  06.01.2015 г.


10. РЕШЕНИЕ за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка от Икономически университет – Варна с предмет: "Възпроизвеждане на многофигурална композиция с техника живопис в централното фоайе на Икономически университет Варна", обявена с изходящ номер РД-21-707/02.07.2014 г.

 1. Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка

Дата на публикуване:  02.07.2014 г.

       2. Протокол от 06.08.2014 г.

       3. Доклад от 06.08.2014 г.
       4. Решение от 06.08.2014 г.

Дата на публикуване:  06.08.2014 г.

       5. Договор

Дата на публикуване:  27.08.2014 г.

       6. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14
       7. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.15

Дата на публикуване:  17.10.2014 г.


9. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: "Предпечатна подготовка и отпечатване на сборници с анализи и наръчници"  във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-7.0.07-0036  "Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет - бизнес", финансиран с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Евро­пейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявена с изходящ номер РД-21-659/20.06.2014 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 20.06.2014 г. до 27.06.2014 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9030849.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 27 юни 2014 г., 14.00 часа

 1. Публична покана
 2. Документация
 3. Ръководство за изпълнение на дейности по Оперативна програма
 4. Приложения, (в DOC формат)

Дата на публикуване:  20.06.2014 г. 

      5. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  28.11.2014 г. 

      6. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  31.03.2015 г. 

      7. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
      8. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Дата на публикуване:  20.04.2015 г. 


8. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: "Доставка на канцеларски материали по заявки за нуждите на ИУ - Варна през 2015 г.", обявена с публична покана РД-21-634/17.06.2014 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 17.06.2014 г. до 25.06.2014 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9030647.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 25 юни 2014 г., 14.00 часа

 1. Публична покана
 2. Документация
 3. Приложения, (в DOC формат)

Дата на публикуване:  17.06.2014 г.

       4. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  30.01.2015 г.

       5. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  27.02.2015 г.

       6. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  30.03.2015 г.

       7. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  31.03.2015 г.

       8. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  24.04.2015 г.

       9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  07.05.2015 г.

     10. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  15.05.2015 г.

     11. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  27.05.2015 г.

     12. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  09.06.2015 г.

     13. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  29.06.2015 г.

      14. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  02.07.2015 г.

      15. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  09.07.2015 г.

      16. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  30.07.2015 г.

      17. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  07.08.2015 г.

      18. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  29.09.2015 г.

      19. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  01.10.2015 г.

      20. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  27.10.2015 г.

      21. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  06.11.2015 г.

      22. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  24.11.2015 г.

      23. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  27.11.2015 г.

      24. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  10.12.2015 г.

      25. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  18.12.2015 г.

      26. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП
      27. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване: 07.01.2016 г.


7. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: "Предпечатна подготовка и отпечатване на сборници с анализи и наръчници"  във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-7.0.07-0036  "Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет - бизнес", финансиран с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, обявена с изходящ номер РД-21-617/11.06.2014 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 12.06.2014 г. до 18.06.2014 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9030356.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 18 юни 2014 г., 14.00 часа

 1. Публична покана
 2. Документация
 3. Приложения, (в DOC формат)

Дата на публикуване:  11.06.2014 г.


6. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез опростени правила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: „Ремонт и преустройство на заготвителен блок, зали за хранене, кабинети в сутерен на западно крило в историческа част и санитарни възли на етаж 3 в Учебен блок - 1 на Икономически университет - Варна“.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 19 май 2014 г., 14.00 часа

 1. Решение за откриване на процедурата
 2. Обявление за обществена поръчка
 3. Документация
 4. Техническа спецификация
 5. Спецификация на машини и съоръжения
 6. Спецификация за товарна платформа
 7. Технология
 8. Приложения, (в DOC формат)
 9. Проекти
 10. Отговор 1
 11. Отговор 2

Дата на публикуване:  14.04.2014 г.


5. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез опростени правила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: „Реставрация и модернизация на фасади по спецификация, ремонт на входно фоайе и стълбищна клетка в Ректорат на територията на  Учебен блок – 1 на Икономически университет - Варна“.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 15 май 2014 г., 14.00 часа

 1. Решение за откриване на процедурата
 2. Обявление за обществена поръчка
 3. Документация
 4. Техническа спецификация
 5. Приложения, (в DOC формат)
 6. Проекти
 7. Отговор 1
 8. Отговор 2
 9. Отговор 3

Дата на публикуване:  10.04.2014 г.


4. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации, инвентар и интерактивна дъска по Дейност 9 – „Доставка на специализирано оборудване“, в рамките  на проект № BG051PO001-3.3.06-0010 „Качеството на обучението на докторанти и постдокторанти – социална отговорност на университет и бизнес”, осъществена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“, обявена с публична покана РД-21-404/07.04.2014 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 07.04.2014 г. до 14.04.2014 г. /уникален код – 9026526/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 14 април 2014 г., 16.00 часа

 1. Публична покана
 2. Документация
 3. Приложения, (в DOC формат)

Дата на публикуване:  07.04.2014 г.


3. ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, реализирана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие с предмет „Доставка на оборудване за развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ - Варна" във връзка с изпълнението на Договор BG051PO003-1.2.04-0092-C0001 „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ - Варна“, публикувана на Портала за обществени поръчки с решение с уникален код – 594399.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 29 април 2014 г., 16.00 часа

 1. Решение
 2. Обявление
 3. Общи условия
 4. Документация
 5. Приложения, (в DOC формат)
 6. Заявка / Искане
 7. Решение за прекратяване

Дата на публикуване:  25.03.2014 г.


2. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: "Монтажни и довършителни работи по ремонт и модернизация на 6 учебни зали 220, 221, 222, 223 (етаж 2), 319 (етаж3) и 56 (сутерен)в Учебен блок - 1, бул.”Княз Борис I” № 77 на Икономически университет - Варна по реда на чл.151 от ЗУТ", обявена с публична покана РД-21-275/05.03.2014 г. /уникален код 9026540/, публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 05.03.2014 г. до 12.03.2014 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 12 март 2014 г., 16.00 часа

 1. Публична покана
 2. Документация
 3. Приложения, (в DOC формат)
 4. Списък детайли

Дата на публикуване:  05.03.2014 г.


1. ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: „Изработка по спецификация, доставка и монтаж на мебели за Книжарница (етаж 1), Кабинет 321 – „Международно сътрудничество” (етаж 3) и Кафе-сладкарница (сутерен) в Учебен блок - 1, бул.”Княз Борис I” № 77 на Икономически университет - Варна", обявена с публична покана РД-21-268/05.03.2014 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 06.03.2014 г. до 12.03.2014 г. /уникален код – 9026526/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 12 март 2014 г., 14.00 часа

 1. Публична покана
 2. Документация
 3. Приложения, (в DOC формат)
 4. Спецификации

Дата на публикуване:  05.03.2014 г.