Профил на купувача 2018

1. Обявления за предварителна информация:

2. Пазарни консултации:

3. Становища от АОП от упражнен предварителен контрол:

4. Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява /покана до определени лица/:

ID на информация
за публикация на обява в АОП
 
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
9077480 "Абонамент за платформа за проверка на оригиналността на научните разработки и публикациите“ /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 4861 0000/, по проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще”, финансиран от Eвропейския социален фонд и Eвропейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж" 20.06.2018 г.
9072361 "Абонаментно поддържане и ремонт на системи за цветен дигитален печат CANON IR C7260I и Oce VarioPrint 6160 Ultra." 22.01.2018 г.


5. Обществени поръчки, възлагани чрез процедури:

Уникален номер
на поръчката в РОП (идентификационен номер на Решение)
Предмет на поръчката
Дата на създаване
на страницата
872713 "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Икономически университет - Варна." 12.10.2018 г.
840518 "Доставка и гаранционно обслужване на компютърна техника и проектори." 03.04.2018 г.
832720 "Избор на изпълнител за изработка на специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и материали за нуждите на ИУ-Варна" 01.03.2018 г.