Профил на купувача 2017

1. Обявления за предварителна информация:

2. Пазарни консултации:

3. Становища от АОП от упражнен предварителен контрол:
    

   3.1. Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП

Дата на публикуване: 20.12.2017г.

4. Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява /покана до определени лица/:

ID на информация
за публикация на обява в АОП
 
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
9070940 "Доставка и гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и мултимедийни проектори." 30.11.2017 г.
90 67852 "Абонамент за научни бази данни и научна информация и абонамент за платформа за проверка на оригиналността на научните разработки и публикациите по проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7993 3000/, финансиран от Eвропейския социален фонд и Eвропейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж." 15.11.2017 г.
90 67852 "Доставка на оградни елементи с включен монтаж." 31.08.2017 г.
90 66895 "Предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по стандарт GSM, UMTS и LTE допълнителни услуги, свързани с нея /фиксирана телефонна услуга/ и достъп до интернет, вкл. предоставяне на виртуална частна мрежа за нуждите на Икономически университет – Варна." 03.08.2017 г.
90 64612 "Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен блок – 3 по реда на чл.151 от ЗУТет - Варна." 25.05.2017 г.
90 63504 "Доставка, монтаж и настройка на озвучителна и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна." 20.04.2017 г.
90 62881 "Изработка по спецификация, доставка и монтаж на мебели за нуждите на ИУ-Варна." 31.03.2017 г.

90 61947

"Избор на изпълнител за изработка на специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и материали, свързани с учебния процес за нуждите на ИУ-Варна." 02.03.2017 г.
90 61498 "Доставки на строителни материали за нуждите на Икономически университет – Варна." 16.02.2017 г.

90 60663

"Абонаментно поддържане и ремонт на система за черно-бял дигитален печат Oce VarioPrint 6160 Ultra." 16.01.2017 г.
90 60662 "Абонаментно поддържане и ремонт на система за цветен дигитален печат CANON IR C7260I." 16.01.2017 г.


5. Обществени поръчки, възлагани чрез процедури:

Уникален номер
на поръчката в РОП (идентификационен номер на Решение)
Предмет на поръчката
Дата на създаване
на страницата
816165 "Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна с изключение на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" 22.11.2017 г.
815520 "Изработка по спецификация, доставка и монтаж на мебели за нуждите на Икономически университет - Варна." 17.11.2017 г.
814755 "Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна за кметства "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово." 14.11.2017 г.
805459 "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Икономически университет - Варна." 15.09.2017 г.
805222 "Доставка на литература и периодика по проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7993 3000/, финансиран от Eвропейския социален фонд и Eвропейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж." 14.09.2017 г.
804698 "Избор на изпълнител за изработка, дизайн и доставка на рекламни материали по проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще”, финансиран от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7993 3000/. 12.09.2017 г.
793870 "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Икономически университет – Варна." 30.06.2017 г.
791901 "Доставки на строителни материали и изделия за нуждите на Икономически университет – Варна." 16.06.2017 г.