Профил на купувача 2017

1. Обявления за предварителна информация:

2. Пазарни консултации:

3. Становища от АОП от упражнен предварителен контрол:
 

4. Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява /покана до определени лица/:

ID на информация
за публикация на обява в АОП

 
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата

90 61947

"Избор на изпълнител за изработка на специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и материали, свързани с учебния процес за нуждите на ИУ-Варна” 02.03.2017 г.
90 61498 "Доставки на строителни материали за нуждите на Икономически университет – Варна" 16.02.2017 г.

90 60663

"Абонаментно поддържане и ремонт на система за черно-бял дигитален печат Oce VarioPrint 6160 Ultra" 16.01.2017 г.
90 60662 "Абонаментно поддържане и ремонт на система за цветен дигитален печат CANON IR C7260I" 16.01.2017 г.


5. Обществени поръчки, възлагани члез процедури:

Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер на Решение)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата