Профил на купувача 2016

1. Предварителни обявления:
2.1. Публични покани:
ID на поканата в РОП (идентификационен номер)
Предмет на публичната покана
Дата на създаване на страницата
9050970 "Ремонт на фасади на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен блок – 3 на Икономически университет - Варна" по код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4541 0000. 02.03.2016 г.
9050418 "Услуга по специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и материали, свързани с учебна 2016/2017 г. за нуждите на ИУ-Варна." 15.02.2016 г.
9049821 "Доставка на строителни материали за нуждите на Икономически университет – Варна през 2016 г." 25.01.2016 г.

2.2. Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява /покана до определени лица/:
ID на информация
за публикация на обява в АОП

 
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
9057570 "Поставяне на паркет и стенни облицовки в зала 320 и помещения ползвани от Студентски съвет и Университетски културен център, находящи се в Учебен блок – 1, етаж I на Икономически университет – Варна." 18.10.2016 г.
9056931 "Доставка с включен монтаж на настилка от полиран гранит в Учебен корпус - 3 на Икономически университет – Варна." 28.09.2016 г.

3. Обществени поръчки:
Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер на Решение)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
743583 "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Икономически университет - Варна /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4111 0000". 05.08.2016 г.
728078 "Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен блок – 3 и зали 232 и 320 в Учебен блок - 1 на Икономически университет - Варна, по реда на чл.151 от ЗУТ /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4545 3100/." 13.04.2016 г.
727523 "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Икономически университет – Варна." 12.04.2016 г.
712102 "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Икономически университет – Варна."

08.02.2016 г.