Бизнес икономика (с преподаване на английски език), ОКС "бакалавър"

За учебната 2015/2016 г. Икономически университет – Варна предлага нова 4 годишна бакалавърска програма "Бизнес икономика" с преподаване изцяло на английски език. Програмата е насочена към български и чуждестранни студенти, които желаят да придобият икономическо познание и практически умения в областта на бизнес икономиката.

Обучението по специалността предоставя широка научна, теоретична и практическа подготовка, с използване на съвременни методи и средства, с цел да се подготвят висококвалифицирани икономисти - бакалаври.

След дипломирането си, подготвените кадри се реализират успешно в различни области на икономиката и управлението на предприятието, държавната и общинската администрация и др.

Специалните дисциплини, които се изучават, са:

 • Предприемачество;
 • Цени и ценообразуване;
 • Операционен мениджмънт;
 • Търговско право;
 • Бизнес диагностика;
 • Бизнес планиране;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Финансиране на бизнеса;
 • Стопанска логистика;
 • Бизнес статистика;
 • Инвестиции и инвестиционен процес;
 • Управление на продажбите;
 • Бизнес оценяване и др.

Студентите се дипломират чрез защита на дипломна работа или се явяват на комплексен държавен изпит и след положителни резултати получават диплома за висше образование по образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "икономист", специалност "Бизнес икономика".

Какво може да се работи след завършване?

В резултат на обучението студентите придобиват знания, умения, професионални и лични компетенции, съгласно Националната квалификационна рамка. Завършилите специалност "Бизнес икономика" в образователно-квалификационна степен "бакалавър" могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в бизнес организации в областта на индустрията, търговията, услугите и други бизнес сектори на икономиката, публични администрации на министерства, областни управители, общини, кметства, както и в учебни, научни и обществени организации. Те биха могли да заемат длъжности като:

 • управител на собствен бизнес;
 • директор, управител, председател, мениджър, началник отдел в различни бизнес предприятия, независимо от тяхната секторна принадлежност и форма на собственост;
 • бизнес анализатор на процеси и дейности във фирмата;
 • специалист във функционалните звена за управление на предприятия;
 • специалист и експерт по икономика в сферата на държавната и общинската администрация и неправителствените организации и редица др.