Квалификационна характеристика

Специалност "Бизнес информационни системи"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление  3.8  Икономика
Професионална квалификация "Икономист"
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна

Очаквайте